Approaching Religion och Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies får en nivå 2-klassificering

Publikationsforumet är en kanal för klassificering av publikationer, som skapats av det finländska vetenskapssamfundet i syfte att stödja kvalitetsbedömningen av akademisk forskning. Under 2022 gjorde Publikationsforums paneler för olika forskningsområden en ny utvärdering av nivåerna 2 och 3. Panelerna beslutade att uppgradera totalt 1497 tidskrifter och serier till nivå 2 och 3.

Vi på Donnerska institutet är glada att kunna meddela att Approaching Religion (AR) och Nordisk judaistik / Scandinavian Jewish Studies (NJ) båda har uppgraderats från nivå 1 till nivå 2. Detta är ett viktigt erkännande av kvaliteten på båda tidskrifterna och det strävsamma arbetet utfört av de båda tidskrifternas redaktioner.

”Att både AR och NJ nu lyfts till nivå 2 i Publikationsforumets klassificeringssystem är ett viktigt och värdefullt erkännande för vårt redaktionella arbete som vi sätter stort värde på”, säger DI:s forskningsdirektör Ruth Illman. ”Vi har under många år arbetat målmedvetet för att stärka tidskrifternas vetenskapliga kvalitet, förbättra de redaktionella processerna, öka transparensen i granskningsprocessen och följa med utvecklingen inom öppen vetenskap. Vi har varit ambitiösa och satt ribban högt, nu gläds vi åt att båda tidskrifterna klassas som ledande publiceringskanaler på sitt område, i Norden och internationellt.”

Mera information om resultatet av utvärderingen hittas i en artikel på Publikationsforums hemsida. Alla ändringar finns listade i en tabell som Publikationsforum sammanställt.  

Donnerska institutets open access-tidskrift Approaching Religion publicerar aktuell forskning kring religion i bred bemärkelse och erbjuder en plattform för vetenskapligt samarbete och diskussion inom forskningsområdet. Med start år 2011 utkommer AR två gånger om året och består av artiklar, bokrecensioner, reflektioner och diskussioner. AR riktar sig till en internationell läsekrets och publicerar temanummer i samarbete med gästredaktörer från universitet, forskningsgrupper och institutioner över hela världen som representerar ett brett spektrum av akademiska discipliner och traditioner relaterade till religionsforskningen. Vi tar gärna emot förslag till temanummer från forskargrupper inom vårt vetenskapsområde!

Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies är en referentgranskad vetenskaplig tidskrift som främjar forskningen inom det tvärvetenskapliga ämnet judiska studier i Norden genom att publicera vetenskapliga artiklar och litteraturöversikter samt genom att recensera nyutkommen litteratur. Bidrag publiceras på ett av de skandinaviska språken eller på engelska, tyska eller franska, med en sammanfattning på engelska. Redaktionen driver ingen särskild linje av religiös, politisk eller kulturpolitisk art, bortsett från de krav som en tvärvetenskaplig disciplin ålägger. NJ grundades år 1975 och har under flera decennier varit den ledande akademiska tidskriften på sitt område. Den utkom i 26 volymer mellan åren 1975 och 2008 och återupptogs igen år 2016 som en open access-publikation med finansiellt stöd av NOP-HS. För närvarande är också utgivningen av tidskriften NJ knuten till Donnerska institutet, redaktörer är Ruth Illman (DI) och Svante Lundgren (Lunds universitet).