Open access-guide

Open access-guide för studerande, forskare, alla

Vad betyder öppen tillgång eller open access?

Öppen tillgång eller open access betyder att artiklar och annan litteratur finns fritt tillgängliga för alla och gratis på internet. Guld open access är både helt öppet tillgängliga publikationer där alla artiklar finns öppet tillgängliga eller så kallade hybridpublikationer som är prenumerationstidskrifter där en del artiklar görs öppet tillgängliga för en extra avgift som betalas av forskaren eller universitetet. Grön open access, som också kallas för parallellpublicering, betyder att forskaren gör en artikel, som ursprungligen publicerats i en stängd prenumerationstidskrift, öppet tillgänglig i ett öppet arkiv eller en publikationsdatabas.

Den här guiden ger exempel på hur man kan hitta öppet tillgängliga resurser, både i allmänna öppna arkiv, databaser och index, och i sådana som är särskilt centrala inom religions- och kulturforskning.

Även om man hittar det mesta material man behöver för studier och forskning i form av e-böcker och e-artiklar tack vare resurser tillgängliga via ens universitetsbibliotek, kan en del material finnas bakom betalvägg. Läs FinElibs allmänna guide för mer information om alternativ open access– hur man får laglig tillgång till artiklar bakom betalvägg. De mest centrala punkterna sammanfattas även nedan i denna open access-guide. Läs även vårt tidigare inlägg om alternativ open access.

Var hittar jag öppet tillgängliga resurser?

Öppet tillgängliga resurser hittas i både allmänna öppna arkiv, databaser och index som omfattar många olika ämnesområden, och i ämnesspecifika som innehåller resurser inom ett avgränsat forskningsområde.

Allmänna publikationsarkiv, databaser, sökmaskiner och index

 • Ett sätt att leta bland pålitliga open access-tidskrifter är att söka i Directory of Open Access Journals (DOAJ). DOAJ är ett index för tidskrifter som uppfyller särskilda kriterier kring öppenhet och vetenskaplig kvalitet. Tidskrifterna och artiklarna klassificeras enligt ämne.
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE) är en mångvetenskaplig sökmaskin för vetenskapliga e-resurser som upprätthålls av Bielefeld University Library. Ca 60 % av resurserna är öppet tillgängliga. Använd sökfunktionen för att avgränsa sökningen.
 • CORE, upprätthålls av The Open University (Storbritannien) och JISC, och erbjuder e-resurser inom många forskningsområden. Allt innehåll är öppet tillgängligt.
 • Publikationsforum (kallas också Jufo efter det finska namnet Julkaisufoorumi), är en pålitlig källa för att kolla upp tidskrifter inom olika forskningsområden. Publikationsforum upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. I Publikationsforumets databas rangordnas tidskrifter enligt skalan 1­–3 (1= basnivå, 2=ledande nivå, 3=toppnivå). Tidskrifterna som inkluderas i databasen utvärderas kontinuerligt av expertpaneler inom respektive forskningsområde. I sökningen kan man filtrera resultaten enligt om de är inkluderade i DOAJ och hurdana riktlinjer för parallellpublicering de har.
 • Zenodo är ett mångvetenskapligt europeiskt öppet forskningsarkiv som upprätthålls av OpenAire. I Zenodo finns parallellpublicerade artiklar, datasets, posters och presentationer och andra forskningsresultat.

Öppet tillgängliga böcker

 • För många forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper är monografier (dvs. böcker) fortfarande centrala. Directory of Open Access Books (DOAB) är den mest omfattande tjänsten för öppet tillgängliga böcker. DOAB innehåller en del titlar också inom religionsforskning från utgivare såsom De Gruyter, Brill, transcript Verlag och många fler.
 • OAPEN är ett virtuellt bibliotek och publikationsforum för öppet tillgängliga böcker, huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskaper.
 • Även på OpenEdition finns öppet tillgängliga böcker (och tidskrifter) inom humaniora och samhällsvetenskaper.
 • Open Book Publishers erbjuder öppet tillgängliga böcker inom många discipliner, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper.
 • Open Humanities Press publicerar böcker (och tidskrifter) inom humaniora.
 • Det lönar sig även att kontrollera enskilda utgivares webbsidor för information om öppet tillgängliga monografier. Många kommersiella utgivare erbjuder fullständigt öppen tillgång till en del innehåll.

Ämnesspecifika publikationsarkiv, databaser och index

Universitetens publikationsarkiv och forskningsdatabaser

Vet du vad dina studiekamrater eller kolleger publicerat? Vad forskar man i vid andra universitet?

 • I Åbo Akademis publikationsarkiv Doria finns pro gradu-, licensiat- och doktorsavhandlingar
 • I Åbo Akademis forskningsinformationssystem Pure publicerar forskare information om sina projekt och publikationer. En del av publikationerna är tillgängliga i fulltextversion via Pure.
 • Forskning.fi-portalen upprätthålls av Nationalbiblioteket och innehåller publikationer från forskningsinstitutioner i Finland.
 • DiVa-portalen (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser vid universitet och högskolor i Sverige.

Andra resurser

 • Journal.fi är en portal med ca 80 finländska vetenskapliga tidskrifter som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. Flera tidskrifter inom religions- och kulturforskning finns tillgängliga i portalen.
 • Finna.fi är en gemensam nationell söktjänst för bibliotek, arkiv och museer i Finland. Här är en lista över vilka organisationer som medverkar i Finna.fi. Utöver den nationella söktjänsten har innehållsleverantörerna egna Finna-sidor (t.ex. Åbo Akademis bibliotek). Klicka på fliken ”fritt tillgängligt material” för att filtrera sökträffarna.
 • Project Gutenberg är ett ideellt projekt som gör böcker fritt tillgängliga då upphovsrätten löpt ut. Ca 60 000 e-böcker finns tillgängliga.
 • I Internet Archive finns över 20 miljoner e-böcker och annat e-material tillgängliga.

Notera att en bibliografi eller ett index typiskt möjliggör sökningar i bibliografiska citeringar om ett ämne. Full-textmaterial inkluderas inte i själva indexet, utan länkar vidare till själva artikeln.

Innehållet i en del av de ovan nämna publikationsarkiven, databaserna och indexen har överlappande innehåll. En del resurser såsom DOAJ och DOAB är integrerade i många universitetsbiblioteks databaser (såsom Åbo Akademi/Alma och Åbo universitet/Utu-volter och så vidare).

Många universitet har egna guider för hur man hittar open access-resurser. Läs mer om open access i ÅAB:s Libguides eller kontrollera aktuell information vid ditt eget universitetsbibliotek.

Annan tillgång till full-text resurser

Stora mängder vetenskaplig litteratur finns tillgänglig via så kallade akademiska sociala nätverkstjänster såsom ResearchGate, LinkedIn, Academia.edu och HumanitiesCommons. Dessa tjänster kan vara användbara, men kontrollera noggrant vilken version av artiklar som delats via tjänsterna. Till exempel kan de innehålla artikelversioner som inte referentgranskats men senare publicerats som referentgranskade artiklar i en annan kanal. Notera också att kränkning av upphovsrätt är ett allvarligt problem i dylika nätverkstjänster. Om du vill dela din egen artikel i dessa tjänster, kontrollera med utgivaren vad som gäller angående licens- och upphovsrätt i ditt avtal. Ett övergripande problem i tjänsterna är att permanent tillgång inte kan garanteras.

Sist men inte minst kan det nämnas att Google Scholar är en användbar resurs, eftersom tjänsten indexerar information från flera andra index, databaser och publikationsarkiv.

Hur vet jag vilka resurser är pålitliga?

 • Finns det information om tidskriften på pålitliga aktörers sidor såsom DOAJ och Publikationsforum (Jufo)?
 • Indexeras tidskriften i databaser som är centrala inom forskningsområdet (såsom Web of Science eller Scopus)?
 • Är utgivarens kontaktinformation tydlig och aktuell?
 • Har tidskriften ett ISSN-nummer?
 • Är tidigare publicerade artiklar av god vetenskaplig kvalitet?
 • Har andra forskare inom ditt forskningsområde publicerat hos utgivaren i fråga?
 • Har andra forskare inom ditt forskningsområde hänvisat till artiklar eller böcker som publicerats av utgivaren i fråga?
 • Beskrivs processen för referentgranskning klart och tydligt?

Verktyg för att hitta öppet tillgängligt material

Installera en plug-in till din webbläsare för att enklare hitta open access-artiklar: