Dags att nominera kandidater för DI-priset 2023

Donnerska institutet utlyser härmed sitt årliga pris för framstående religionsforskning. I år delas priset ut för en doktorsavhandling som inriktar sig på området religion i bred bemärkelse, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, avhandlingar i religionsvetenskap, teologi och kulturvetenskaperna. Avhandlingen bör ha lagts fram relativt nyligen (2020 eller senare) i tryckt eller digital form. Forskningen bör vara utförd vid ett nordiskt universitet.

Prissumman uppgår till 5 000 €. Det utdelades första gången vid Donnerska institutets symposium i juni 2010. Prisets beredningsnämnd utgörs av Donnerska institutets styrelse.

Här hittar du mera information om priset och tidigare prismottagare: https://www.donnerinstitute.fi/di-priset/

Förslag till mottagare av priset kan inlämnas av professorer, handledare och forskare på området, man kan dock inte föreslå sig själv. Förslaget på högst två sidor ska ge en kortfattad presentation av forskaren och publikationen samt motivera varför den bör prisbelönas. Förslaget och publikationen som åberopas lämnas in till Donnerska institutet i två exemplar. Exemplaren returneras inte.

Förslagen ska senast den 5 juni 2023 vara sekreteraren för Donnerska institutets styrelse, docent Ruth Illman tillhanda. Hon ger också vid behov närmare information om priset: rillman@abo.fi.

Åbo den 24 april 2023

Kontaktuppgifter:
Donnerska institutet
PB 70
20501 Åbo, Finland
donner.institute@abo.fi