DI-Priset

Donnerska institutet delar sedan år 2010 årligen ut ett pris för framstående religionsforskning vid ett nordiskt universitet. Priset är avsett för en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Forskningen bör vara utförd vid ett nordiskt universitet. Prissumman är 5000 €.

Tidigare pristagare

DI-Priset 2018

Nästa år är nomineringstiden 1.4–31.5 2018 och vinnaren utses under hösten 2018. Förslag till mottagare av priset kan inlämnas av professorer, handledare och forskare på området, man kan dock inte föreslå sig själv. Förslaget på högst två sidor ska ge en kortfattad presentation av forskaren och publikationen samt motivera varför den bör prisbelönas. Förslaget och publikationen som åberopas lämnas in till Donnerska institutet i två exemplar.

Förslagen ska senast den 31 maj 2018 vara sekreteraren för Donnerska institutets styrelse, docent Ruth Illman tillhanda. Hon ger också vid behov närmare information om priset: rillman@abo.fi.