Donnerska institutet omorganiserar sina samlingar

I vår börjar DI omorganisera sina samlingar och se över klassifikationssystemet. Det här är särskilt viktigt eftersom vi har öppna hyllor, man behöver inte beställa böcker på förhand utan kan på egen hand botanisera i hyllorna. Nuförtiden då det publiceras mängder av forskningslitteratur är det inte bara viktigt att noga överväga vad man köper in, utan också hur man organiserar samlingarna i hyllan. Donnerska institutets bibliotek är Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek och har en hel del unik litteratur. Trots att elektroniska resurser blir allt viktigare också inom religionsforskningen har inte det tryckta materialet förlorat sin roll.

I en bibliotekaries ögon berättar bibliotekets samlingar och hur böckerna är indelade en hel del. DI:s samlingar innehåller historiskt unika böcker, böcker av forskningshistoriskt värde, samt de senaste forskningsrönen. Biblioteket har ett eget klassifikationssystem som bygger på indelning enligt disciplin, religiös tradition och geografi i fyra olika rum. Samlingarna och klassifikationssystemet avspeglar både forskningshistorien överlag och institutets historia. Det här innebär att det är nödvändigt att med jämna mellanrum utvärdera samlingarna som helhet och hur de motsvarar dagens och framtidens behov utan att glömma det historiska perspektivet.

I praktiken betyder arbetet att en del klasser kan slås samman eller avslutas, medan andra klasser kan behöva nya underklasser. Också en del nya klasser kommer att införas, t.ex. religionspedagogik och kognitiv religionsforskning som är växande forskningsområden. I samband med genomgången kommer vi också att utmönstra obsolet litteratur som kommer att sändas till Depåbiblioteket i Kuopio. En målsättning är att samlingen och klassifikationssystemet ska vara ändamålsenliga och användarvänliga med tanke på dagens forskning men också historiskt relevant. En utmaning är att dagens böcker ofta är tvärvetenskapliga, vilket gör det problematiskt att entydigt bestämma vilken klass boken tillhör.

Den antroposofiska samlingen i tidskriftrummet står kvar som sådan, eftersom den har en unik plats i våra samlingar. I Uno och Olly Donners testamente nämns att biblioteket ska innehålla allt som Rudolf Steiner skrivit.

Det här omfattande arbetet kan betyda att böcker du letar efter finns på en annan hylla än tidigare, tveka inte att fråga personalen om råd!