Donnerska institutets doktorandstipendier 2020 – så påverkade de världen

År 2020 forskade Donnerska institutets stipendiater kring frågor som rör assyriska och syrianska barn och deras identitet, uppfattningar om fantasi inom religiös och naturvetenskaplig praktiker, sexuella minoriteter i Ghana och om feminin andlighet. I den här artikeln har vi sammanfattat hur institutets stipendiater beskriver sin forskning ur ett samhälleligt perspektiv vem kan ha nytta av deras forskningsresultat och hur?

 Förutom att producera ny kunskap, skapa teoretiska öppningar eller vetenskapliga innovationer, påverkar akademisk forskning både direkt och indirekt det omgivande samhället. Betydelsen av öppet tillgängliga forskningsresultat som populariseras för den breda allmänheten har under den senaste tiden betonats av både forskningsorganisationer och forskningsfinansiärer. Humanistisk forskning påverkar omvärlden bland annat genom att delta i aktuella samhällsdiskussioner som skapar ökad förståelse för olika fenomen och människogrupper samt fungerar som en inspirationskälla för nya tankesätt.

Donnerska institutet (DI) beviljar årligen doktorandstipendier för sådan vetenskaplig forskning som berör religion i bred bemärkelse. Inkomna ansökningar evalueras utgående från vetenskapliga kriterier såsom forskningsidé, kvalitet och genomförbarhet. Samtidigt beaktas forskningens samhällsrelevans och koppling till institutets syfte och uppdrag. År 2020 beviljade DI fem doktorander arbetsstipendium, varav fyra kunde motta stipendiet. Från och med år 2019 har stipendiaterna rapporterat forskningens samhällsrelevans

Coronapandemin har försvårat forskarnas arbete världen över. DI-stipendiaterna var naturligtvis inget undantag. Pandemin ledde bland annat till att konferenser ställdes in eller flyttades fram. Därtill försvårades genomförandet av etnografiskt fältarbetet. Trots de krävande omständigheterna har DI-stipendiaternas projekt fortskridit och kom både samhället och Åbo Akademi till nytta. Nedan berättar DI-stipendiaterna från år 2020 vilken betydelse deras forskning har för samhället.

Forskning som ökar förståelse, intresserar samhällsaktörer och deltar i samhälleliga diskussioner

Under sin tid som DI-stipendiat slutförde Victor Dudas sin doktorsavhandling Exploring the identity of a group of Assyrian/Syriac young adolescents in Sweden vid Uppsala universitet. Enligt Dudas har hans forskning bidragit till ökad förståelse och ett integrationsperspektiv på hur barn och ungdomar från en minoritet formar sin identitet i interaktion med sin närmiljö. Här berörs också betydelsen av språk och religion, både som en möjlighet och som en utmaning för denna interaktion, påpekar Dudas.

Även Ingrid Malm Lindbergs avhandling färdigställdes under stipendieperioden och accepterades för disputation vid Uppsala universitet. I avhandlingen undersöker Malm Lindberg hur man inom ämnesområdena religion och naturvetenskap använder sig av och förhåller sig till fantasi. Hennes forskning nyanserar och fördjupar vår förståelse av fantasin som ett kognitivt fenomen.

–  När fantasin används på ett transcendent sätt hjälper den oss att fly undan världen. Vid en instruktiv användning bidrar fantasin tvärtom till att vi får kunskap om världen som den är. Även om detta kan tyckas vara två motsatta förhållanden så har jag, i min avhandling, velat visa att de inte sällan förutsätter varandra, skriver Malm Lindberg i sin nyhetsartikel på institutets hemsida.

Marlijn Meijer, som är doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, har med stöd av DI-stipendiet forskat i sexuella minoriteter och religion i Ghana. Hennes forskning är en del av den religionsvetenskapliga spetsenheten YARG som studerar unga vuxnas värderingar ur ett globalt perspektiv. Meijer berättar att forskningen visar på olika sätt att närma sig koncept såsom religion och stigmatiserade ämnen såsom homosexualitet. Meijers forskning betonar behovet av unga queer-individer i religiösa samfund och visar hur stigma fungerar gentemot dem. Därför är Meijers forskning relevant för samhällsaktörer, såsom aktivister, NGO-organisationer och religiösa samfund i Västafrika.

Ella Poutiainen, doktorand i genusvetenskap vid Åbo universitet, har under sin tid som DI-stipendiat arbetat med materialinsamlingen för sin doktorsavhandling som behandlar feminin andlighet. Poutiainen berättar att forskningen bidrar till en allmän diskussion om den växande roll som religiositet spelar inom olika politiska diskussioner och beslutsfattande. Genom att studera feministiska tonfall inom nyandlighet bidrar Poutiainens forskning till samhälleliga diskussioner med ett könsperspektiv och lyfter fram en trend som ofta har förbisetts som opolitiskt eller avvisats som humbug.
–  Jag skapar kunskap om hur samhälleligt ställningstagande och aktörskap ser ut och vilka former det kan få i dagens samhälle, beskriver Poutiainen.

Donnerska institutet som stöd för samverkan

 Även om det främst är genom stipendiaternas forskningsresultat som samhällseffekterna kommer fram har DI även genom sin övriga verksamhet under år 2020 målmedvetet arbetat för att möjliggöra och underlätta dialogen mellan forskarna och det bredare samhället. I praktiken handlar det om att hjälpa stipendiaterna att reflektera kring forskningsresultatens samhälleliga betydelse och ge dem stöd i att kommunicera sina forskningsresultat utåt. Ett konkret exempel på hur DI stöder stipendiaterna är att erbjuda kanaler för blogginlägg och nyhetsartiklar. År 2020 har alla fyra DI-stipendiater kommunicerat sin forskning genom intressanta populärvetenskapliga texter som har publicerats på institutets webbplats och som inlägg i Katsomukset-portalen, ett forum för forskningskommunikation i samhället där DI utgör den svenskspråkiga redaktionen. Länkar till stipendiaternas inlägg hittar du här:

DI har under år 2020 även aktivt arbetat med att främja öppen vetenskap inom religionsvetenskaplig forskning och biblioteksverksamhet. Institutets tidskrift Approaching Religion samt skriftserien Scripta Instituti Donneriani Aboensis publiceras open access och kan nås av alla. Här kan du läsa hur Malin Fredriksson, som åren 2018–20 jobbade som informationsspecialist med ansvar för öppen vetenskap vid DI, beskriver institutets arbete för öppen vetenskap. Även Dudas och Malm Lindbergs avhandlingar hittas fritt tillgängliga via DiVa-portalen.