Donnerska institutets doktorandstipendier 2021 – forskning med samhällsrelevans

År 2021 forskade Donnerska institutets stipendiater kring frågor om vad som definierar medlemskap i ett religiöst samfund, religiösa minoriteter i Israel, religion i dataspel, identitetsprocesser hos sverigefinska gammallaestadianer, progressiv islam i Europa och hällmålningar i Finland. I den här artikeln har vi sammanfattat hur institutets stipendiater beskriver sin forskning ur ett samhälleligt perspektiv – vem kan ha nytta av deras forskningsresultat och hur?

Förutom att producera ny kunskap, skapa teoretiska öppningar eller vetenskapliga innovationer, påverkar akademisk forskning både direkt och indirekt det omgivande samhället. Humanistisk forskning inverkar på omvärlden bland annat genom att delta i aktuella samhällsdiskussioner som skapar ökad förståelse för olika fenomen och människogrupper samt fungerar som en inspirationskälla för nya tankesätt.

Donnerska institutet (DI) beviljar årligen doktorandstipendier för sådan vetenskaplig forskning som berör religion i bred bemärkelse. Inkomna ansökningar evalueras utgående från vetenskapliga kriterier såsom forskningsidé, kvalitet och genomförbarhet. Samtidigt beaktas forskningens samhällsrelevans och koppling till institutets syfte och uppdrag. DI beviljar även stipendier för att täcka forskningskostnader. År 2021 beviljade DI fem doktorander arbetsstipendium och ett stipendium för forskningskostnader. Nedan berättar DI-stipendiaterna från år 2021 om vilken betydelse deras forskning har eller kommer att få för samhället.

Forskning som berör individer, grupper och beslutsfattare

Stipendiet från DI gav Sagy Watemberg Izraeli möjlighet att inleda arbetet med sitt doktorandprojekt om hur medlemskap definieras inom ett religiöst samfund. Watemberg Izraeli är doktorand vid Åbo Akademi och Bar-Ilan universitetet i Israel. Watemberg Izraelis studie har en mångbottnad samhällsrelevans. Hur en religiös grupp ser på legitimitet och tillhörighet har en direkt effekt på verkliga människor, framhåller Watenberg Izraeli som fokuserar specifikt på kvinnor inom traditionella religiösa rörelser. Projektet har som mål att ge kunskap som kan influera hur de studerade kvinnorna ser på sig själva, hur religiösa organisationer agerar och hur man på statlig nivå stiftar lagar som berör frågor om medlemskap på ett rättvist och inkluderande sätt.

Under sin forskningsperiod jobbade Sawsan Kheir med den andra artikeln till sin avhandling om unga vuxna druser och muslimer i Israel, men hon deltog också aktivt i seminarier i både Finland och Israel. I likhet med Wamberg Izraeli genomför Kheir sitt doktorandprojekt vid två universitet, Åbo Akademi och universitetet i Haifa i Israel. Kheir hoppas att hennes studie kan hjälpa beslutsfattare att bättre förstå minoriteter och till exempel skapa mera inkluderande studiemiljöer där religiös mångfald möts med tolerans och respekt.  

Joel Mansikka jobbar med en doktorsavhandling om religion och dataspel vid ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Forskningsstipendiet från DI har hjälpt honom att komma i gång ordentligt med sitt projekt. Angående samhällsrelevans påpekar Mansikka att hans forskning bidrar till fortsatta studier inom religion och dataspel genom att kritiskt granska hittills använda metoder och betona kontextmedvetande över tekniska detaljer gällande speltekniska metodologier.

För Anoo Niskanen blev det två materialinsamlingsresor under forskningsperioden och också tid för analys av materialet och presentationer på seminarier. Niskanen är doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi och forskar om sverigefinska gammallaestadianer med migrantbakgrund. Studien belyser en religiös och nationell minoritetssituation i Sverige med fokus på identitetsmotiv. Niskanens förhoppning är att doktorandprojektet skapar en större förståelse för religiösa och nationella minoriteters identitetsprocesser i det bredare samhället och hon strävar efter att nå ut till allmänheten med sina resultat.

Fältarbete och analys av insamlat material stod under forskningsperioden även i fokus för Mattias Rosenfeldt som är doktorand i teologi vid Uppsala universitet. Rosenfeldt fokuserar i sin studie på tre progressiva moskéer i Europa och utforskar grunden för deras teologi. Med sin studie vill Rosenfeldt både understöda de studerade gruppernas självförståelse och ge intresserade icke-muslimer en bredare bild av muslimer och islam idag. Rosenfeldt håller kontakten med de studerade moskéerna och planerar framtida träffar där man tillsammans kan diskutera studiens resultat.

Ulla Valovesi, doktorand i kulturforskning vid Åbo universitet, mottog 2021 ett stipendium för forskningskostnader som gjorde det möjligt för henne att utforska några av de nordligaste belägna hällmålningarna i Finland. Valovesi har förutom själva målningarna också dokumenterat deras landskap, användningen av stenytor och ljudlandskap för att få en omfattande uppfattning om hällmålningar som ett kulturlandskap. Valovesis forskning lyfter fram den osynliga samiska historien i de sydligare regionerna och föreslår nya, mera multikulturella synvinklar i diskussionen kring Finlands tidiga historia.

Donnerska institutet och forskningskommunikation

Även om det främst är genom stipendiaternas forskningsresultat som samhällseffekterna kommer fram har DI även genom sin övriga verksamhet målmedvetet arbetat för att möjliggöra och underlätta dialogen mellan forskarna och det bredare samhället. Ett konkret exempel på hur DI stöder stipendiaterna är att erbjuda kanaler för blogginlägg och nyhetsartiklar. Alla fem DI-stipendiater som mottog ett forskarstipendium 2021 har kommunicerat sin forskning genom intressanta populärvetenskapliga texter och reflektioner som har publicerats på institutets webbplats eller som inlägg i Katsomukset-portalen, ett forum för forskningskommunikation i samhället där DI utgör den svenskspråkiga redaktionen. Länkar till stipendiaternas inlägg hittar du här:

DI arbetar aktivt med att främja öppen vetenskap inom religionsvetenskaplig forskning och biblioteksverksamhet. Vill du lära dig mera om open access litteratur som berör religionsvetenskaplig forskning hittar du artiklar om både open access-tidskrifter och open access-böcker på vår webbplats.