Donnerska institutets forskarpris till Maija Butters 

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela FD Maija Butters institutets forskarpris för år 2022. Hennes forskning betecknas som en ”modig och subtil studie kring ett tema som har både vetenskaplig och samhällelig relevans”, nämligen hur den döende människan möter sin egen dödlighet och hur omgivningen stödjer henne i denna situation. 

 
Maija Butters belönas för boken Death and Dying Mediated by Medicine, Rituals, and Aesthetics: An Ethnographic Study on the Experiences of Palliative Patients in Finland (Helsingfors universitet, 2021). Boken har lagts fram som doktorsavhandling i ämnet religionsvetenskap vid Helsingfors universitet. Avhandlingen behandlar frågan om hur finländare som diagnostiserats med obotlig cancer upplever och förhandlar om livet, döden och döendet. Fokus ligger på talet och språket samt bilder och ritualer i samband med döendet.  Butters unika forskningsmaterial har skapats genom etnografiskt fältarbete och består av deltagande observation och intervjuer med patienter i den palliativa vårdens terminalfas under åren 2014–2017, vid ett hospicehem och en onkologisk avdelning på ett sjukhus. Även fotografiskt material, konst och bloggtexter ingår i materialet. Butters analyserar betydelsen av platser och ritualer för den obotligt sjuka patienten, samt diskuterar döendet både i en kulturell och i en biomedicinsk kontext. 

Butters glädjer sig över priset och tänker med värme och tacksamhet på sina forskningspersoner: 

– Jag fick beskedet om Donnerska institutets forskarpris under min arbetsresa i Schweiz. Jag känner mig överraskad och rörd då jag tänker på mina forskningspersoner. Forskningen föddes i dialog med de döende: de lät mig komma nära, de öppnade sig och delade en meningsfull tid och livsperiod med mig. För mig betyder forskningsprojektet långt mer än bara avhandlingen som den resulterade i – forskningen innebar mångåriga relationer till dessa människor som jag aldrig kommer att glömma. Därför vill jag tillägna det här priset deras minne. 

Om Donnerska institutets forskarpris 

Donnerska institutets forskarpris på 5 000 euro uppmärksammar framstående, nypublicerad religionsforskning vid ett nordiskt universitet. Det är avsett för ”forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening”. Priset har delats ut sedan 2010. I år inkom sju nomineringar som inlämnades av professorer, handledare och forskare på området. 

Donnerska institutets styrelse konstaterar bl.a. följande i sin prismotivering: 


”Avhandlingen är en fenomenologisk och en etnografisk studie om hur finländare, som diagnostiserats med obotlig sjukdom, upplever och förhandlar om livet, döden och döendet. Fokus ligger på talet om döden och på ritualer, både institutionella och personliga, i samband med döendet – hur den döende människan möter sin egen dödlighet. Det är en utmärkt studie om döende människors livsvärld och meningsskapande i en sekulär miljö.  


Styrkan i avhandlingen är det etnografiska material som författaren skapat med patienter i terminalfasen, dels på ett hospicehem, dels en onkologisk avdelning på ett sjukhus. På ett inkännande sätt, men ändå med vetenskaplig distans, analyserar Butters detta sorgliga tema. I studien placeras patientens sjukdom och döende både i en kulturell och i en biomedicinsk kontext. Analysen är mycket materialnära och de döende ges en röst. Det är en modig och subtil studie kring ett tema som har både vetenskaplig och samhällelig relevans.” 

Butters prisbelönade bok finns tillgänglig att läsa i Helsingfors universitets Helda-databas: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/323930