Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning till Oriol Poveda Guillén

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela TD Oriol Poveda Guillén institutets forskarpris för år 2019. Poveda belönas för boken According to whose will: The entanglements of gender & religion in the lives of transgender Jews with an Orthodox background (Uppsala universitet, 2017). Boken, som lagts fram som en doktorsavhandling i ämnet religionssociologi vid Uppsala universitet, utforskar frågor om genus och religion hos transpersoner med ortodox-judisk bakgrund. Genom biografiska djupintervjuer, som utförts i både Israel och USA, beskriver Poveda hur frågor om kön och religion sammanvävs i dessa personers liv före, under och efter transitionen. Han fokuserar speciellt på hur de resonerat kring och skapat sätt att utöva sin religion under de olika livsskedena, något som ofta visat sig vara utmanande inom den strikt könsbestämda ortodox-judiska praktiken. Poveda har också strävat efter att utveckla teorifältet i nära dialog med deltagarna i studien för att klarlägga möjliga vägar till religiös förändring och ökad öppenhet gentemot transpersoner inom de ortodox-judiska samfunden.

Donnerska institutets styrelse noterar följande i sin prismotivering:

”Genom sin studie belyser TD Poveda ett område som förbisetts inom religionsforskning, dvs. transpersoners liv inom ramen för normativa religiösa traditioner. Arbetet förmedlar lyhördhet och känslighet för de komplexa mänskliga levda erfarenheter som reflekteras i forskningen. Poveda omsätter vidare dessa rön genom hög och kritisk metodologisk medvetenhet till relevanta teoretiska iakttagelser och resultatet blir tydligt nyskapande. Poveda för diskussionen kring Saba Mahmoods bidrag till området religion och genus vidare med inspiration från actor-network theory och visar hur man på ett förnyat sätt kan förstå bl.a. subjekt och aktörskap. Arbetet vidgar och nyanserar också vår förståelse för de uttryck av religion som har en traditionalistisk, ortodox eller konservativ inriktning.”

Forskarpriset utdelas årligen till en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Prissumman är 5 000 euro.

Den prisbelönta boken finns tillgänglig elektroniskt via följande länk: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1071747&dswid=-9413

Å Donnerska institutets styrelses vägnar,

Åbo den 7 oktober, 2019

Tage Kurtén, ordförande

Ruth Illman, sekreterare