Ernils Larsson får Donnerska institutets forskarpris 2020

Ernils Larsson tilldelades Donnerska institutets forskarpris 2020 för sin doktorsavhandling om relationen mellan stat och religion i Japan utgående från hur domstolarna i landet har resonerat i rättstvister kring shintoismen. Totalt nominerades åtta forskningspublikationer för priset.

Enligt Japans grundlag är det förbjudet för den japanska staten att ägna sig åt religiösa aktiviteter eller använda offentliga medel för att bekosta religiösa institutioner och aktiviteter. Men var går gränsen mellan religion och tradition? Ska shintoismen, som var Japans statsreligion fram till andra världskriget, betraktas som religion eller som en del av Japans nationella identitet? Hur Japans domstolar har resonerat kring shintoismens roll i det offentliga rummet står i centrum för Ernils Larssons (Uppsala universitet) doktorsavhandling Rituals of a Secular Nation: Shinto Normativity and the Separation of Religion and State in Postwar Japan (2020).

Efter andra världskriget, år 1947, stiftades det så kallade ”shintodirektivet” i Japan som innebar en total förändring av shintoismens ställning. I praktiken betydde direktivet att shintoismen gick från att vara en del an den nationella identiteten till att bli en religion som medborgarna kunde ägna sig åt privat. Långt från alla är nöjda med shintodirektivet. Frågan om det som sker vid shintoistiska helgedomar är religion eller tradition har uppmärksammats i många rättsfall sedan Japan återfick sin självständighet 1952, och är fortfarande en fråga av stor politisk betydelse.

Religion och lag är ett spännande forskningsfält, inte minst eftersom det aktualiserar frågan om vem som har rätt att definiera religion. Vad händer när olika uppfattningar om hur religion ska förstås möts i en kontext som kräver ett rakt svar? Där vissa japaner ser en religion, ser andra en tradition eller kulturyttring. Och vem har rätt? De rättsfall som jag har arbetat med återspeglar en större konflikt om japansk identitet, med stor relevans för den politiska utvecklingen i landet, berättar Ernils Larsson.

Ernils Larsson mottog ett doktorandstipendium från Donnerska institutet år 2019 för att slutföra doktorsavhandlingen, som nu belönats med årets forskarpris.

Om Donnerska institutets forskarpris

Donnerska institutets forskningspris på 5 000 euro uppmärksammar framstående religionsforskning vid ett nordiskt universitet. Priset har delats ut sedan 2010. I år inkom åtta nomineringar som inlämnades av professorer, handledare och forskare på området under perioden 20.4–31.5.2020.

Donnerska insitutets styrelse konstaterar följande i sin prismotivering:

”Larssons undersökning är omsorgsfullt genomförd. Hans material är skrivet på japanska. Det är därför en krävande uppgift för en nordisk forskare. Hans analyser är gedigna och sakligt motiverade. Arbetet är pedagogiskt väl uppbyggt. Det är lätt för läsaren att sätta sig in i den situation i det efterkrigstida Japan som är relevant för bokens syfte.I det sista kapitlet genomför Larsson en viktig kritisk diskussion kring möjligheterna att använda termen ’religion’ på ett meningsfullt sätt i lagstiftningen. Han berör därmed begreppsliga frågor som den pågående diskussionen om postsekularitet aktualiserar.”

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning är ett privat forskningsinstitut i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi. Institutets verksamhet har två huvudområden: forskning och biblioteksverksamhet. Donnerska institutets forskningsbibliotek är det största på sitt område i Norden och är öppet för allmänheten. Forskningen inriktas på området religion i bred bemärkelse.

Ernils Larssons doktorsavhandling Rituals of a Secular Nation: Shinto Normativity and the Separation of Religion and State in Postwar Japan finns tillgänglig bland annat i Donnerska institutets forskningsbibliotek. Läs också artikeln där Ernils Larsson beskriver sin forskning.

Mer information fås av Donnerska institutets föreståndare Ruth Illman, tfn 050 517 5917, e-post: ruth.illman@abo.fi.