Forskning

Enligt donatorerna Uno och Olly Donner är institutets ändamål att ”på strängt vetenskaplig grund befrämja religionshistorisk och kulturhistorisk forskning”, främst med fokus på mystik och esoterism, men också med beaktande av ”mer moderna företeelser inom religion, filosofi, vetenskap, konst och litteratur”. Donnerska institutet strävar efter att följa dessa riktlinjer och samtidigt anpassa forskningsstrategierna till samtida problemställningar och tyngdpunktsområden inom religionsforskningens hela breda vetenskapsfält. Det här betyder att vår forskning berör området religion i bred bemärkelse och också inkluderar kulturvetenskaperna i den mån de riktar in sig på frågor som knyter an till religion.

Forskningsunderstöd och samarbete

Vid DI både bedriver vi egen forskning och understöder forskning inom vårt ämnesområde. Forskningen sker i nära samarbete med ämnena religionsvetenskap vid Åbo Akademi och Åbo universitet samt med Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland (SUS). Den egna forskningen bedrivs främst av föreståndaren och av de doktorander som antingen är anställda vid eller har erhållit ett doktorandstipendium av institutet. Ett antal forskare, såväl doktorander som postdoktorala forskare från olika ämnesområden, har också sina arbetspunkter i vårt bibliotek vilket utvidgar och berikar den akademiska arbetsmiljön vid institutet.

Forskarverksamheten omfattar bl.a. följande återkommande verksamhetsformer:

DI fungerar själv som symposie- och seminariearrangör, ofta i samarbete med andra forskargrupper, ämnen och institutioner som ingår i vårt breda kontaktnätverk i Finland och utomlands. Därtill beviljar DI i mån av möjlighet praktiskt och ekonomiskt stöd till seminarier, konferenser och nätverk som arrangeras på annat håll samt till studieresor med relevanta vetenskapliga målsättningar.