Våra forskare

Vill du bli gästforskare?

Internationella forskare med inriktning på religions- och kulturforskning som är intresserade av att vistas vid institutet t.ex. under tjänstledighet eller stipendiatperiod kan vända sig till institutet med en fritt formulerad ansökan. Institutet kan erbjuda en arbetspunkt i en lugn och inspirerande forskningsmiljö. Därtill står bibliotekets omfattande samlingar till gästforskarnas förfogande. Institutet kan tyvärr inte assistera med boende eller erbjuda stipendiemedel eller resebidrag.

Institutets forskare

Ruth Illman

FD, TD, docent i religionsvetenskap

E-post ruth.illman@abo.fi

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör frågor kring kulturmöten och religionsdialog, etnografiska forskningsmetoder inom kulturvetenskaperna samt modern judendom. Speciellt intresserar jag mig för relationen mellan konst (framförallt musik) och religion. Jag arbetar främst med samtidsstudier och kombinerar religionsetnografiska forskningsmetoder med begreppsanalys och religionsfilosofiska närmandesätt.

CV

Sofia Sjö

TD, docent i religionsvetenskap

E-post sofia.sjo@abo.fi

I grunden är jag religion och filmforskare, men jag har stort ett intresse för religion, media och kulturforskning i bred bemärkelse. Under senare år har min forskning också berört religion och unga vuxna med fokus på bland annat socialisering, genus, digital media och volontärsarbete.

CV

Nina Kokkinen

FD, forskardoktor

E-post nina.kokkinen@stiftelsenabo.fi

Fokus för min forskning ligger på olika kopplingar mellan konst och religion från slutet av 1800-talet och framåt. I min avhandling (2019, Åbo universitet) undersökte jag betydelsen av esoterisk andlighet i finländsk konst vid sekelskiftet 1800-1900-talet. Jag omdefinierade de teoretiska begreppen 'ockultur' och 'sökarskap', med vilka en bro kan byggas mellan det sena 1800-talets esoterism och dagens andlighet. I min postdoktorala forskning fördjupar jag mig ytterligare i de diskurser som rör esoterism, heterodox och särskilt ’österländsk’ andlighet i modern och efterföljande nordisk konst. Som en forskare korsar jag gränser mellan religionsvetenskap, konsthistoria och kulturhistoria, och jag har även kurerat konstutställningar relaterade till mitt expertområde. Jag är också intresserad av kreativt skrivande och att utveckla mina färdigheter som facklitteraturförfattare och redaktör.

CV

Institutets forskarplatser

Kim Groop

TD, docent i kyrkohistoria

E-post kim.groop@abo.fi

Jag leder ett projekt som heter "Changing Spaces: Ritual Buildings, Sacred Objects and Human Sensemaking". I detta projekt studerar vi sakrala byggnader som förvandlats på grund av yttre omständigheter samt människorna som relaterar till dessa byggnader på olika sätt. Min egna forskning handlar om den s.k. Paulinerkirche (Leipzigs universitets kyrka som kommunistregimen sprängde år 1968) och byggandet av Paulinum (en kyrka och solennitetssal invigd 2017). Jag studerar Paulinum som ett återskapat (eller nyinramat) kulturarv. Byggnaden är av modern design men ser samtidigt ut som den gamla kyrkan och den rymmer de räddade konstskatterna från den förstörda föregångaren. Vidare studerar jag de processer som ledde fram till byggandet av Paulinum som präglades av mörka minnen från DDR-perioden samt konflikter rörande universitetets roll. I centrum för konflikten stod frågor som: "Ska det värdeneutrala universitetet verkligen bygga en kyrka?" och "Vad ska vi göra med det materiella arvet från kommunisttiden?”

Robin Isomaa

FM Doktorand i religionsvetenskap, Åbo Akademi

E-post robin.isomaa@abo.fi

Jag är doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Mitt doktorandprojekt handlar om ateism på Youtube. Jag följer med ett sextiotal ateistiska innehållsskapare, som producerar videor om allt från religion och vetenskap till politik och populärkultur. Min forskning fokuserar på hur ateistiska identiteter och gemenskaper konstrueras och debatteras. Hur ska en ateist vara? Vem är välkommen i ateistiska gemenskaper? Hur hanteras konflikter ateister emellan? Hur fungerar YouTube som en plattform för distribution av ateistiskt innehåll? Vidare så behandlar jag teoretiska och metodologiska frågor relaterade till forskning på YouTube. Utanför avhandlingen är jag intresserad av religion i media och på nätet i allmänhet, och jag är speciellt svag för religion i film och annan populärkultur.

Joel Mansikka

Doktorand i religionsvetenskap, Åbo Akademi

E-post joel.mansikka@abo.fi

Min forskning handlar om metoder att studera narrativa dataspel inom religion och populärkultur. Religion och dataspel kan undersökas på flera olika sätt beroende på frågeställningar inom det akademiska fältet och typen av spel som undersöks. Mitt fokus är metodologiska skillnader i studier av dataspel i jämförelse med litteratur, film eller tv-serier. Jag betraktar narrativa spel som kulturobjekt som i sig kan medföra och reflektera samhälleliga idéer precis som andra populärkulturella medier. Metoder för analys av religiöst innehåll i spel kräver däremot vidare forskning, vilket min studie fokuserar på. Min forskning kombinerar studier inom religion och populärkultur med spelstudier från ett humanistiskt perspektiv där dataspel främst betraktas som kulturella produkter.