Nina Kokkinen är Donnerska institutets nya forskardoktor

Nina Kokkinen har valts till ny forskardoktor vid Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI). Den treåriga befattningen inleds den 1 september 2021.  

Nina Kokkinen är entusiastisk att inleda sitt projekt kring konst och esoterism som en del av DI:s forskarteam.

Jag älskar att söka efter ny information och vad kunde vara en bättre plats för det än ett bibliotek – och dessutom ett bibliotek som specialiserat sig på religionsvetenskaplig litteratur. 

Femton personer sökte befattningen som forskardoktor. Befattningen är ny vid DI och riktad till en relativt nydisputerad forskare med kompetens i något av de forskningsämnen som DI är inriktat på, det vill säga religionsforskning i bred bemärkelse. Temaområden som specifikt lyftes fram i utlysningen var esoterism och mystik, religion i relation till kultur och samhälle samt religionernas och åskådningarnas mångfald.

Nina Kokkinens forskningsprojekt bär titeln ”The Intersection of Art, Esoteric Spirituality and ‘the Mystic East’ in the Cultural Debates of 20th Century Finland”. Kokkinen kommer att fokusera på fyra finländska konstnärer under olika skeden av 1900-talet och granska hur deras kopplingar till esoterism och religion färgat deras konst och livsförståelser. Det historiska materialet analyseras i dialog med dagens nyvaknade intresse för andlighet.

Institutets styrelse valde Nina Kokkinen på grund av hennes starka meritering och den höga vetenskapliga kvaliteten på hennes forskningsprojekt som berör kärnområdena i DI:s forskningsprofil. Kokkinen har en gedigen utbildning: förutom doktor i religionsvetenskap (Åbo universitet, 2019) är hon också magister i konstvetenskap. Hon har också bred erfarenhet av bildkonst, både via forskningsobjekt och som kurator för konstutställningar, och som medlem av viktiga nationella och internationella nätverk både inom den akademiska världen och inom kultursektorn.

Nina Kokkinen ser fram emot att både föra vidare och förnya DI:s forskarverksamhet.

Donnerska institutet har en intressant historia inom forskningen kring konst och esoterism. Olof Sundström, institutets första bibliotekarie, var en av de första experterna på Hilma af Klints konst. Sixten Ringbom, som också arbetade här som bibliotekarie, var internationellt känd som en av pionjärerna inom forskningen kring konst och esoterism. Jag tycker att det är fantastiskt att få möjligheten att fortsätta denna forskningstradition vid institutet!

Forskardoktorns arbetsuppgifter består i första hand av forskning för att fördjupa och vidga det egna forskningsområdet och etablera sig som en självständig forskare. Därtill kommer Nina Kokkinen att bidra till DI:s olika evenemang, konferenser och seminarier samt delta i planeringen och redigeringen av institutets publikationer.

Samverkan med forskare och lärare nationellt och internationellt är också en viktig del av arbetet. Därför kommer hon att bli en aktiv del av den akademiska miljön i Åbo i anslutning till DI och Åbo Akademi och en synlig figur i alla institutets nätverk och samarbeten.