Om oss

Vem är vi?

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI) är ett privat forskningsinstitut i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi (SÅA). Med bas i Åbo fungerar vi som

  • en knutpunkt för forskningen kring religion och kultur i Finland och Norden,
  • en mötespunkt i diskussionen om religion och kultur öppen för forskare, studerande, kulturaktiva och samhället i stort och
  • en utsiktspunkt mot stora världen: vi arbetar för att stärka forskningens synlighet och genomslagskraft så att ny kunskap och nya idéer kan födas.

Vi vill vara spindeln i nätet som för samman människor, kunskap, influenser och fördjupning på religionsforskningens område. Med tyngdpunkt på Norden vill vi fungera som en central och tongivande aktör i den internationella religions- och kulturvetenskapliga forskarmiljön.

Religionsforskning sedan år 1959

DI grundades år 1959 som resultatet av en testamentarisk donation av makarna Uno och Olly Donner. Deras vision var att bygga upp ett institut som på ”strängt vetenskaplig grund” understöder och bedriver forskning kring religion och kultur, främst med fokus på mysteriereligioner och esoterism men också kring mera samtida frågor och fenomen inom religion, filosofi, vetenskap, konst och litteratur – hela den ”andliga kulturens historia”. DI är därför verksamt inom religionsforskningen i bred bemärkelse och inkluderar även övriga kulturvetenskapliga ämnen i sitt fokus i den mån de tangerar teman som relaterar till religion.

Våra värderingar

Vetenskaplig kvalitet. DI:s informationsservice, forskning, forskningsfinansiering, evenemang och publikationer strävar efter att placera sig på högsta vetenskapliga nivå inom religionsforskningen och att förknippas med sakkunnighet och aktualitet av studerande, forskare och övriga samarbetsparter, såväl i Finland som internationellt.

Öppenhet. Verksamheten genomsyras av idealen för öppen vetenskap: den kunskap som genereras genom institutets verksamhet och samarbete inom internationella nätverk är tillgängliga för global spridning. Transparens i beslutsfattandet är också en ledstjärna.

Mångsidighet. DI är en mångsidig aktör på religions- och kulturforskningens område som med sin forskning, sina evenemang och publikationer bidrar till forskning på ledande internationell nivå men som också inspirerar till tvärvetenskapliga gränsöverskridanden och diskussioner om kultur, vetenskap och religion inom samhällets olika sektorer.

Konferenser, publikationer, understöd och mycket mer

Med grund i donatorernas vilja omfattar DI:s verksamhet två huvudområden: forskning och biblioteksverksamhet. DI:s forskningsbibliotek är det största på sitt område i Norden och är öppet för allmänheten. Forskningen inriktas på området religion i bred bemärkelse. Återkommande verksamhetsformer är symposier (sedan 1962), rundabordskonferenser (sedan 2010), publikationer (open access), utdelande av forskarstipendier och pris, stöd till olika symposier, studieresor och evenemang samt upprätthållande av internationella nätverk på institutets forskningsområden.

Öppen vetenskap

Målet för öppen vetenskap är att göra forskning tillgänglig och användbar för alla inom forskargemenskapen och det övriga samhället. Öppen vetenskap främjar vetenskapens tillförlitlighet, förutsättningar för samarbete och tillämpning av forskningsresultat i samhället. DI:s målsättning är att den kunskap institutet är med om att skapa ska vara fritt tillgänglig och rekommenderar därför att de forskare som finansieras av oss ska ge sina resultat fri global spridning. Genom att understöda och arbeta för öppen vetenskap, både i den forskning vi själva utför och i den forskning vi finansierar, vill vi bidra till att utveckla en mera ansvarsfull, rättvis och jämlik vetenskaplig diskussion som möjliggör delaktighet på ett nationellt och globalt plan.

Öppen vetenskap kan delas in i fyra delområden som innefattar hela forskningsprocessen från insamling och lagring av data till publicering och spridning av resultat: öppen data, öppen publicering, öppet lärande och öppen forskargemenskap. DI strävar efter att främja alla delområden i sin verksamhet och utvecklar verksamheten i nära samarbete med ÅA, ÅAB, Vetenskapliga samfundens delegation m.fl.

Vi finns i Humanisticum

Du hittar oss i den vackra Humanisticum-byggnaden vid Biskopsgatan 13 i Åbo, vårt bibliotek är öppet för allmänheten alla vardagar kl. 12-16.

DI är en del av Stiftelsen för Åbo Akademi men har täta band av samarbete och samverkan med Åbo Akademi kring exempelvis biblioteksverksamheten, seminarier och konferenser, expertuppdrag, studenthandledning och forskning. Därför finns vi belägna mitt i Åbo Akademis centrala campusområde på Biskopsgatan.