Vem är vi?

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI) är ett privat forskningsinstitut i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi (SÅA). Med bas i Åbo fungerar vi som

  • en knutpunkt för forskningen kring religion och kultur i Finland och Norden,
  • en mötespunkt i diskussionen om religion och kultur öppen för forskare, studerande, kulturaktiva och samhället i stort och
  • en utsiktspunkt mot stora världen: vi arbetar för att stärka forskningens synlighet och genomslagskraft så att ny kunskap och nya idéer kan födas.

Vi vill vara spindeln i nätet som för samman människor, kunskap, influenser och fördjupning på religionsforskningens område. Med tyngdpunkt på Norden vill vi fungera som en central och tongivande aktör i den internationella religions- och kulturvetenskapliga forskarmiljön: en knutpunkt för olika forskargrupper och nätverk samt en mötesplats för vetenskap, kultur och samhälle.

Våra värderingar

Vetenskaplig kompetens. DI:s evenemang, publikationer och informationsservice strävar efter att placera sig på högsta vetenskapliga nivå och att förknippas med sakkunnighet och aktualitet av studerande, forskare och övriga samarbetsparter, såväl i Finland som internationellt.

Öppenhet och kommunikation. Verksamheten genomsyras av idealen för open science: den kunskap som genereras genom institutets verksamhet och samarbete inom internationella nätverk är tillgängliga för global spridning. Öppenhet i beslutsfattandet är också en ledstjärna.

Mångsidighet. DI är en mångsidig aktör på religions- och kulturforskningens område som med sina evenemang och publikationer bidrar till forskning på ledande internationell nivå men som också inspirerar till tvärvetenskapliga gränsöverskridanden och diskussioner om kultur, vetenskap och religion inom samhällets olika sektorer.

Religionsforskning sedan år 1959

DI grundades år 1959 som resultatet av en testamentarisk donation av makarna Uno och Olly Donner. Deras vision var att bygga upp ett institut som på ”strängt vetenskaplig grund” understöder och bedriver forskning kring religion och kultur, främst med fokus på mysteriereligioner och esoterism men också kring mera samtida frågor och fenomen inom religion, filosofi, vetenskap, konst och litteratur – hela den ”andliga kulturens historia”. DI är därför verksamt inom religionsforskningen i bred bemärkelse och inkluderar även övriga kulturvetenskapliga ämnen i sitt fokus i den mån de tangerar teman som relaterar till religion.

Konferenser, publikationer, understöd och mycket mer

Med grund i donatorernas vilja omfattar DI:s verksamhet två huvudområden: forskning och biblioteksverksamhet. DI:s forskningsbibliotek är det största på sitt område i Norden och är öppet för allmänheten. Forskningen inriktas på området religion i bred bemärkelse. Återkommande verksamhetsformer är symposier (sedan 1962), rundabordskonferenser (sedan 2010), publikationer (open access), utdelande av forskarstipendier och pris, stöd till olika symposier, studieresor och evenemang samt upprätthållande av internationella nätverk på institutets forskningsområden.

DI finns i Humanisticum

Du hittar oss i den vackra Humanisticum-byggnaden vid Biskopsgatan 13 i Åbo, vårt bibliotek är öppet för allmänheten alla vardagar kl. 9-16.

DI är en del av Stiftelsen för Åbo Akademi men har täta band av samarbete och samverkan med Åbo Akademi kring exempelvis biblioteksverksamheten, seminarier och konferenser, expertuppdrag, studenthandledning och forskning. Därför finns vi belägna mitt i Åbo Akademis centrala campusområde på Biskopsgatan.