Publikationer

Vi tror på open access

Donnerska institutet ger ut två publikationer: skriftserien Scripta Instituti Donneriani Aboensis och tidskriften Approaching Religion. För närvarande är också utgivningen av tidskriften Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies knuten till institutet.

Vi anser att den kunskap vi är med om att skapa ska vara fritt tillgänglig för forskare över hela världen. Därför ges våra vetenskapliga publikationer ut som open access-publikationer. Vi uppmuntrar också de forskare som finansieras av oss att ge sina resultat fri global spridning. Genom att understöda och uppmuntra till att förverkliga målen för öppen vetenskap, både i den forskning vi själva utför och i den forskning vi finansierar, vill vi bidra till att utveckla en mera ansvarsfull, rättvis och jämlik vetenskaplig diskussion som möjliggör delaktighet på ett globalt plan.

För att garantera den vetenskapliga kvaliteten på våra publikationer referentgranskas alla manuskript av utomstående sakkunniga före beslut om publicering fattas. Vi följer den så kallade gyllene modellen för open access-publicering vilket betyder att vi gör våra publikationer tillgängliga online utan fördröjning, utan kostnader eller krav på inloggning eller prenumeration. Vi uppbär inte heller någon publiceringsavgift av de skribenter som publicerar sina artiklar hos oss.

Utöver vår egen publikationsverksamhet erbjuder DI också informationsservice för studeranden och forskare i open access-frågor. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor om open access-publicering eller öppen vetenskap överlag.

Samarbete med publikationsplattformen Journal.fi

Som medlemmar av Vetenskapliga samfundens delegation (TSV) har vi möjlighet att ge ut våra publikationer inom ramen för publikationsportalen Journal.fi, som är den främsta publiceringskanalen för vetenskapstidskrifter i Finland. Journal.fi-portalen är uppbyggd med hjälp av Open Journal System 3.0-programvaran som är utvecklad för att svara dels mot de kvalitetskrav som idag ställs av läsare inom vetenskapssamfundet och av finansiärer, dels mot skribenternas, referentgranskarnas och utgivarnas behov av ett pålitligt, smidigt och interaktivt redigerings- och publiceringsverktyg med tilltalande användargränssnitt och uppdaterad teknik.

Vi arbetar målmedvetet för att ge våra publikationer största möjliga spridning och genomslagskraft inom vetenskapssamfundet. För närvarande inkluderas våra publikationer i följande centrala databaser och referensindex: ATLA (American Theological Library Association), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Database Academic Search PremierEmerging Sources Citation Index (Web of Science), ERIH PlusReligious Studies Bibliography (RelBib) samt det finländska Publikationsforumet (JuFo) och Nationalbibliotekets databas Doria. Även sökningar i Google Scholar leder fram till våra artiklar.

Våra publikationer

Scripta Instituti Donneriani Aboensis, som har utkommit sedan år 1967, är en konferenspublikation utgiven av Donnerska institutet. Scripta utkommer sedan år 2014 som en referentgranskad open access-publikation men alla de tidigare 28 volymerna finns digitaliserade och tillgängliga online. I Scripta publiceras ett urval av de konferenspresentationer som lagts fram vid symposier och konferenser arrangerade av DI, ofta i samarbete med internationella samarbetsparter, i reviderad artikelform. Många av religionsforskningens allra största namn har publicerat sig i Scripta genom åren.

Approaching Religion publicerar aktuell forskning kring religion i bred bemärkelse och erbjuder en plattform för vetenskapligt samarbete och diskussion inom forskningsområdet. Med start år 2011 utkommer AR två gånger om året och består av artiklar, bokrecensioner, reflektioner och diskussioner. AR riktar sig till en internationell läsekrets och publicerar temanummer i samarbete med gästredaktörer från universitet, forskningsgrupper och institutioner över hela världen som representerar ett brett spektrum av akademiska discipliner och traditioner relaterade till religionsforskningen. Vi tar gärna emot förslag till temanummer från forskargrupper inom vårt vetenskapsområde!

Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies är en referentgranskad vetenskaplig tidskrift som främjar forskningen inom det tvärvetenskapliga ämnet judiska studier i Norden genom att publicera vetenskapliga artiklar och litteraturöversikter samt genom att recensera nyutkommen litteratur. Bidrag publiceras på ett av de skandinaviska språken eller på engelska, tyska eller franska, med en sammanfattning på engelska. Redaktionen driver ingen särskild linje av religiös, politisk eller kulturpolitisk art, bortsett från de krav som en tvärvetenskaplig disciplin ålägger. NJ grundades år 1975 och har under flera decennier varit den ledande akademiska tidskriften på sitt område. Den utkom i 26 volymer mellan åren 1975 och 2008 och återupptogs igen år 2016 som en open access-publikation med finansiellt stöd av NOP-HS.