Unga skapar egna mönster för tro och tvivel

Spetsforskningsprojektet YARG (Young Adults and Religion in a Global Perspective 2015–18) engagerar forskare i bland annat Finland, Sverige, USA, Indien, Ghana, Peru och Kina.

Ruth Illman, föreståndare för det religionsvetenskapliga forskningsinstitutet Donnerska institutet, och medlem i forskningsprojektets styrgrupp, säger att religion blir allt mer mångfasetterat för unga. Man kan till exempel höra till en kristen kyrka, samtidigt som man utövar buddistiska ritualer.

Unga skapar nya mönster

­­– Unga ser sig kanske som sekulära i vissa livssituationer, men bygger i andra sammanhang sin religiösa livsåskådning enligt nya traditioner och mönster. För en äldre generation kan det verka som ett enda splittrat hopkok, medan de unga kan uppleva blandningen av religiöst, sekulärt och populärkulturellt som det sannaste och mest meningsfulla.

YARG har ett verkligt globalt perspektiv då forskarna har samlat ihop material om universitetsstuderande i tio länder. Metoden som har använts är nydanande. Enligt Illman kombinerar den det bästa av kvalitativ och kvantitativ livsåskådningsforskning.

En ny forskningsmetod

Deltagarna har fått svara på ett frågeformulär om sina värderingar, som till exempel om det är rätt att äta djur eller om de tror på ett liv efter döden. Sedan har en del fått placera ut 101 påståenden enligt en niogradig skala, från ”instämmer inte alls” (-4) via en neutral nolla till ”instämmer helt” (+4) på en spelplan enligt sina värderingar, samtidigt som de har talat med en intervjuare.

– Det har till exempel stått ”Man kan vara moralisk även om man inte är religiös”. Då kanske den unga har sagt att det är en viktig fråga för honom eller henne personligen, eftersom pappan är en mycket moralisk människa, trots att han inte är religiös. Ett påstående om djurens själsliv har kanske inte väckt några tankar alls.

YARG jämför de ungas mönster

Forskarna har sedan skapat några värdeprofiler för varje land för att kunna jämföra värderingsmönster bland de unga. Projektet ska resultera i fyra större övergripande publikationer.

– Vi måste hitta nya sätt att tala om ungas religiositet, eftersom de inte lever enligt de gränsdragningar eller kategorier som deras föräldrar har skapat, säger Ruth Illman.