Religionsvetenskap och open access-böcker

Allt mer forskningslitteratur i form av monografier och samlingsverk finns idag tillgängliga open access. Den här artikeln presenterar en översikt av var man hittar open access-böcker och speciellt böcker med ett fokus på religionsvetenskaplig forskning. En del av utmaningarna med att publicera böcker open access tas också upp.

Arbetet med att göra forskningspublikationer tillgängliga för alla går hela tiden framåt. Fokus har länge legat på forskningsartiklar, men arbetet med att göra även samlingsverk och monografier tillgängliga framskrider också. Speciellt inom humaniora och teologi är monografin alltjämt en viktig publikationsform och det är därför angeläget att även den här formen av forskningsoutput görs tillgänglig för alla.

Var ska man då börja leta ifall min vill få tillgång till aktuella open access-böcker med fokus på religionsvetenskaplig forskning?

DOAB – Directory of Open Access Books

En utmärkt plattform att inleda letandet på är DOAB – Directory of Open Access Books. I DOAB hittas i skrivande stund över 51 000 böcker och en sökning på ”religion” ger över 2000 träffar. I DOAB registreras endast referensgranskade verk och förläggare rapporterar sina open access-publikationer direkt till DOAB. Kvaliteten på böckerna kan därmed anses vara hög.

En sökning på ”Finland” och ”religion” ger flera träffar. Nämnas kan t.ex.  Charismatic Christianity in Finland, Norway, and Sweden: Case Studies in Historical and Contemporary Developments som redigerats av Jessica Moberg och Jane Skjoldli (Palgrave, 2018) och The Challenges of Religious Literacy: The Case of Finland som redigerats av Tuula Sakaranaho, Timo Aarrevaara och Johanna Konttori (Springer, 2020).

Open access via akademiska förlag

Många akademiska förlag ger idag författare möjligheten att publicera sina verk open access. Det här är vanligtvis inte speciellt billigt – priset för en bok, så kallad BPC eller Book Processing Charges, ligger ofta på närmare 10 000 euro. Frågan om vem som ska betala för open access-publicering är av stor vikt när det gäller monografier och redigerade verk och här krävs alltjämt mycket arbete.

Läsvärda böcker för alla med intresse för religion finns tillgängliga via många olika förlag. Via Brill hittas t.ex. Handbook of Leaving Religion redigerad av Daniel Enstedt, Göran Larsson och Teemu T. Mantsinen (Brill, 2019) och via De Gruyter hittas t.ex. Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia redigerad av Knut Lundby (De Guyter, 2018).

Istället för att göra hela böcker tillgängliga open access kan man också välja att enbart göra vissa delar tillgängliga. Av publikationen Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks redigerad av Siv Ellen Kraft, Bjørn Ola Tafjord, Arkotong Longkumer, Gregory D. Alles och Greg Johnson (Routledge, 2020) har flera kapitel gjorts tillgängliga.

Även forskare och forskningsprojekt kopplade till Åbo Akademi har gett ut publikationer open access via akademiska förlag. Projektet Young Adults and Religion in a Global Perspective (YARG) som letts av professor Peter Nynäs vid ämnet religionsvetenskap ger i dagarna ut en omfattande volym via Springer. Boken heter The Diversity of Worldviews Among Young Adults: Contemporary (Non)Religiosity And Spirituality Through The Lens Of An International Mixed Method Study och har redigerats av Peter Nynäs, Ariela Keysar, Janne Kontala, Ben-Willie Kwaku Golo, Mika T. Lassander, Marat Shterin, Sofia Sjö och Paul Stenner (Springer, 2022). Kostnaderna för utgivningen har täckts av Åbo Akademis biblioteks pool för open access-avgifter.

Allt fler akademiska böcker finns idag tillgängliga open access, men ännu behövs mycket arbete på det här området. Photo by Matt Bango on StockSnap

Open access via universitetsförlag

Universitetsförlagen understöder i allmänhet open access-publicering, men det varierar i vilken grad det man publicerar görs fullt tillgängligt. De större universitetsförlagen fungerar generellt som vanliga akademiska förlag med motsvarande BPC-kostnader.

För forskare med ett intresse för religion är Stockholm University Press värd en närmare titt. Förlaget publicerar alla böcker open access och har även en serie med fokus på studiet av religion: Stockholm Studies in Comparative Religion. Den senaste boken i serien är Religions around the Arctic: Source Criticism and Comparisons redigerad av Håkan Rydving och Konsta Kaikkonen (SUP, 2022).

Universitetens publikationsarkiv

För universiteten är open access-publicering viktig. Man vill nå ut med sin forskning och man får också understöd för att forskningen görs tillgänglig. Universiteten publicerar vanligen alla examensarbeten man ger ut i publikationsarkiv som är öppna för allmänheten. Universitetens publikationsarkiv ger därmed tillgång till aktuell forskning på många olika områden.

Det publikationsarkiv som Åbo Akademi använder heter Doria. Här hittar man bl.a. avhandlingar i religionsvetenskap. De två senaste avhandlingarna som publicerats är Johnny Långstedts avhandling Towards a Model for Managing Value Diversity in the Work Environment (2021) och Klas Wikström av Edholms avhandling Människooffer i myt och minne: En studie av offerpraktiker i fornnordisk religion utifrån källtexter och arkeologiskt material (2020). Doria används också av flera andra universitet och högskolor, även av Donnerska institutet. I forskningsportalen AboCRIS parallellpubliceras publikationer kopplade till Åbo Akademi.

Helsingfors universitets publikationsarkiv heter Helda. Helda Open Books innehåller både nyutkomna monografier och äldre klassiker med en koppling till Helsingfors universitet. Vill man hitta forskning från hela Finland kan man vända sig till Forskning.fi som är en tjänst som tillhandahålls av undervisnings- och kulturministeriet. För examensarbeten utgivna vid flertalet svenska universitet kan man vända sig till Diva-portalen.

I Edition.fi, som tillhandahålls av Vetenskapliga samfundens delegation, hittas open access-böcker. Donnerska institutet publicerar valda delar av Religionsvetenskapliga skrifter i tjänsten.

Samfund, stiftelser och sällskap

Open access-publicering är också något många samfund, stiftelser och sällskap jobbar för. Vetenskapliga samfundens delegation arbetar på bred front med frågor om öppen vetenskap. Man har rätt nyligen lanserat tjänsten Edition.fi som framtagits uttryckligen för att stöda publicering av open access-böcker. I tjänsten hittas även Donnerska institutet: vi ger i år ut valda delar av serien Religionsvetenskapliga skrifter som tidigare utgavs vid ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi.

Även Finska litteratursällskapet har satsat starkt på open access-publicering. Bland sällskapets rika utbud av open access-böcker hittas även flera intressanta volymer med fokus på religion och religionsforskning. Två publikationer som kan nämnas är Uskonto, kieli ja yhteiskunta: Johdatus diskursiiviseen uskonnontutkimukseen redigerad av Titus Hjelm (SKS, 2021) och On the Legacy of Lutheranism in Finland: Societal Perspectives redigerad av Kaius Sinnemäki, Anneli Portman, Jouni Tilli och Robert H. Nelson (SKS, 2019).

Open access via bibliotek

Idag är stora delar av den litteratur som köps in till universitetsbiblioteken i e-format. Även open access-böcker finns tillgängliga via universitetsbiblioteken. Medan e-böcker, på grund av de licensavtal som idag råder, endast är tillgänglig för studeranden och anställda vid ett universitet kan open access-böcker läsas av alla användare. I Åbo Akademis biblioteks söktjänst Alma och i den nationella söktjänsten Finna finns det tyvärr inget sätt att enbart söka fram böcker som är open access. I sökresultaten ser man emellertid om en bok är open access genom att det t.ex. länkas till DOAB eller OAPEN. I Alma hittas också en guide till e-boktjänster. Guiden innehåller också information om open access-böcker.

Donnerska institutets samlingar är öppna för alla. Vi hjälper dig gärna hitta både elektroniskt och tryckts litteratur. Foto: Linda Svarfvar.

Lycka till med ditt letande! Bibliotekarierna på Donnerska institutet hjälper dig gärna i letandet efter både elektronisk och tryckt litteratur, och kom ihåg att vi gärna köper in tryckta exemplar av böcker som inte finns tillgängliga på nätet. Våra samlingar är öppna för alla. På vår hemsida hittar du också vår open access-guide med ännu fler tips om open access-resurser och tips om bra open acess-tidskrifter med ett fokus på religion.

Stort tack till Åbo Akademis biblioteks personal för feedback och idéer för det här inlägget!