Sofia Sjö valdes till Donnerska institutets nya forskarbibliotekarie

Sofia Sjö har valts till ny forskarbibliotekarie vid Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI) i Åbo. Sjö ser med iver fram emot att börja den nya tjänsten i januari 2021.

Tolv personer sökte befattningen som forskarbibliotekarie, vilket är en helt ny befattning vid institutet. DI:s styrelse valde docent Sofia Sjö på grund av hennes mångsidiga forskarkompetens, goda samarbetsförmåga och insyn i forskare och studerandes informationsbehov och -beteende idag. Sjö har tidigare arbetat bland annat som forskningsledare i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, som projektforskare och religionslärare och är därtill behörig informatiker.

– Jag sökte tjänsten eftersom den kombinerar forskning med bibliotekarieuppgifter, något som jag tycker passar väldigt bra ihop. Som forskare är man till en viss del beroende av tillgängliga informationsresurser. Mitt expertisområde är forskningen, men jag ser fram emot att sätta mig in i den praktiska delen av biblioteksverksamheten och få vara med och utveckla den, berättar Sjö.

Forskarbibliotekariens arbetsuppgifter består bland annat av att ansvara för att utveckla Donnerska institutets biblioteks informationsresurser enligt riktlinjerna för öppen vetenskap, att ansvara för inköp av böcker, tidskrifter och digitala informationsresurser och delta i den forskning som utförs vid institutet.

– Min relation till Donnerska institutet sträcker sig långt bak i tiden. Under åren som forskare så har min forskarplats i flera perioder varit i DI:s utrymmen i Humanisticum på Biskopsgatan, och under studietiden hölls filosofiföreläsningarna här, minns Sjö.

Många av de uppgifter som Sjö nu ansvarar för tar hon över efter bibliotekarien Björn Dahla som går i pension i mars 2021. Dahla har arbetat vid Donnerska institutet i över 40 år.

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning är ett privat forskningsinstitut i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi. Donnerska institutets verksamhet omfattar två huvudområden: forskning och biblioteksverksamhet. Institutets forskningsbibliotek är det största på sitt område i Norden och är öppet för allmänheten.