Stipendiater 2018

 

FM Mercédesz Czimbalmos (Åbo Akademi)

Mercédesz Czimbalmos är doktorand inom ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Hon har en bakgrund inom judaistik, religionsvetenskap, kulturvetenskap och studier inom japansk kultur. Hennes forskningsintressen omfattar samtida judendom samt interkulturella och interreligiösa möten. För närvarande jobbar hon på en doktorsavhandling som studerar mångreligiösa äktenskap inom det judiska samfundet i Finland.

FM Robin Isomaa (Åbo Akademi)

Mitt doktorandprojekt handlar om ateism på YouTube. Mer specifikt så fokuserar jag på en löst definierad grupp eller rörelse, ofta kallad “the atheist/sceptic/secular community” och videoproducenter på YouTube med koppling till den. Jag använder mig av en form av diskursanalys och ser på hur individuella och kollektiva ateistiska indentiteter konstrueras, med andra ord hur ateister definieras och vem som är eller får vara ateist. Mina forskningsfrågor handlar om språket hos dessa producenter, hur sociala och politiska frågor diskuteras, och om det finns frågor inte över huvud taget diskuteras. Dessutom, eftersom YouTube-videor även har audiovisuella element, försöker jag inkorporera jag dessa i mina analyser, exempelvis hur de videoproducerande ateisterna presenterar sig själva och sitt arbete. Förutom vad som sägs i videorna, ser jag även på klädsel och bakgrund (mis-en-scène på filmspråk) samt klippning och andra aspekter av videoproduktion. Man kan, till exempel, placera en välfylld bokhylla i bakgrunden för att verka intellektuell (se min bild ovan). Utanför avhandlingsarbetet är jag även intresserad av religion i media och på nätet i allmänhet, och jag är speciellt svag för religion i populärkultur.

FM Suvi Karila (Åbo universitet)

Min doktorsavhandling fokuserar sig på  begreppet non-religion och dess kulturhistoria: jag studerar den levda non-religion bland fyra ateistkvinnor i 1800-talets USA. Mitt mål är att lyfta fram icke-religiösa individer och vardagslivets non-religiositet och att historisera koncepten non-religion och speciellt “ateism”; titta på hur de definierades och levdes i en viss historisk kontext. Kvinnors non-religion på 1800-talet är särskilt viktigt att utforska eftersom att vara icke-troende var särskilt problematisk för kvinnor, som en viktig del av “the Cult of True Womanhood ”, den kulturella konstruktionen av en idealkvinna, var fromhet. Forskningsmaterialet består av både kvinnornas privata och publicerade texter och de viktigaste non-religiösa publikationer, Boston Investigator och Truth Seeker.

 

FM Inka Rantakallio (Åbo universitet)

I min monografiavhandling studerar jag diskurser kring autenticitet, andlighet och ateism hos fyra finländska underground-rappare. Huvudfrågan i min forskning är: Hur konstruerar man diskurser om autenticitet, andlighet och ateism i finländsk underground rap och på vilket sätt påverkar dessa diskurser varandra?

Genom att kombinera religionsvetenskapliga och musikvetenskapliga teorier med hiphop‐forskning analyserar jag hur artisterna representerar postkristen religiös utveckling, individuella och synkretistiska världsåskådningar, samt hur autenticitet, som är en särskilt viktig diskurs inom hiphopkulturen, konstrueras i deras uttryck.

Forskningsmaterialet skapas genom etnografi och består av semistrukturerade intervjuer med artister, deltagande observation vid konserter, samt av material från sociala medier och tre musikvideon. Jag analyserar materialet med hjälp av diskursanalys och närläsning. Syftet med min avhandling är att tillföra ny kunskap om finländsk rap och om hur samtida världsåskådningar syns i vår populärkultur.

Jag är medlem i Musiketnologiska sällskapet i Finland, och nordiska filialen för den internationella föreningen för populärmusikforskning (IASPM Norden). Sedan 2012 har jag samarbetat med andra nordiska hiphop­forskare inom forskningsnätverket Nordic Hip-­Hop Studies Network. Jag är också medlem i ”Hiphop Suomessa: Suuntaukset ja sukupolvet” forskningsnätverkets styrgrupp sedan 2015.

FM Rune Hjarnø Rasmussen (Uppsala universitet)

Jeg er religionshistoriker og har primært arbejdet antropologisk med Afro-Atlantisk religion, og sekundært med førkristen nordisk religion. Jeg har boet og arbejdet i en række lande og er p.t. ved at færdiggøre min Ph.D-grad ved Uppsala Universitet.

Afro-Atlantisk religion kan defineres som de religiøse former af Afrikansk oprindelse som er udsprunget af det Atlantiske kulturmøde fra kolonitiden og frem til i dag. Min forskning drejer sig om den Afro-Brasilianske form ”candomblé” og bygger på ca. et års feltarbejde i Salvador da Bahia i det nordøstlige Brasilien. Projekt handler om hvordan man konstruerer guder i Brasiliansk candomblé. Noget af det som er interessant og bemærkelsesværdigt ved Afro-Atlantisk religion er den måde hvorpå mennesket ser sig selv som aktiv medskaber af guderne. Jeg bruger ny-animistisk teori til at se bygningen af guder som en ”dividuation” dvs. en formation af subjektivitet i relation. Dette indebærer at se på hvordan processer som subjektgørelse og objektgørelse anvendes i ritual og i forestillingsverden.

FM Tora Wall (Åbo Akademi)

Mitt avhandlingsprojekt heter Trolska skogen: en studie av narrativ och nutida föreställningsvärld inom turismens ramar. I det studerar jag föreställningar om folktroväsen och naturen i den upplevelsebaserad turistattraktionen Trolska skogen (i Hälsingland, Sverige) och hur dessa svarar mot människors behov av återförtrollning.

Folktroväsen som turistattraktioner är intressant utifrån flera perspektiv. Genom detta ämne ges möjlighet att närma sig frågor om samtidens bruk och behov av folklore. Det knyter också an till två aktuella diskussionsområden inom folkloristik och angränsande vetenskaper: hur nutidens föreställningsvärld delvis formas utifrån romantiserade uppfattningar om det förflutna samt växelverkan mellan populärkultur och influenser från både äldre folktro och nyreligiösa rörelser, som wicca och modern asatro.

Mitt teoretiska perspektiv är tvärvetenskapligt och jag influeras av tankar från folkloristisk/kulturanalytisk-, religionsvetenskaplig- och litteraturvetenskaplig forskning.