Stipendiater 2020

 

 

 

 

 

 

FM Clara Marlijn Meijer, religionsvetenskap, Åbo Akademi (12 mån)

I min forskning studerar jag hur ghanesiska unga vuxna som identifierar sig som tillhörande sexuella minoriteter förhandlar sina sexuella och religiösa identiteter i sina dagliga liv i Accra, Ghana. I studien ligger fokus på vardaglig religion, stigma och intersektionalitet med tyngdpunkt på könade sexualiteter och religion. Denna studie strävar efter att bidra till religionsforskningen genom att nyansera diskussionen om icke-normativa könsidentiteter, sexualiteter och religion, utöver den dominanta diskursen där sexualitet ses som något negativt. Jag samlade in mitt material i Accra år 2018 i samarbete med en ghanesisk ideell organisation som arbetar med mänskliga rättigheter. Mina forskningsintressen berör vardaglig religion, genus, sexualitet, minoritetsgrupper, social exkludering, intersektionalitet och aktörskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM Mercédesz Czimbalmos, religionsvetenskap, Åbo Akademi (6 mån)

Mercédesz Czimbalmos är doktorand inom ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Hon har en bakgrund inom judaistik, religionsvetenskap, kulturvetenskap och studier inom japansk kultur. Hennes forskningsintressen omfattar samtida judendom samt interkulturella och interreligiösa möten. För närvarande jobbar hon på en doktorsavhandling som studerar mångreligiösa äktenskap inom det judiska samfundet i Finland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM Victor Dudas, religionspsykologi, Uppsala universitet (6 mån)

Mitt avhandlingsarbete fokuserar på en grupp elever i grundskolan som ser sig själva som assyrier/syrianer och deras process att utveckla en identitet. Assyrier/Syrianer är en religiös och etnisk minoritet som härstammar från olika regioner i Mellanöstern. Assyriska/syrianska barn och ungdomar möter utmaningar  idag i det svenska samhället vad gäller integration och att bibehålla ett arv (språk och religion i form av trosuppfattningar och praktiker) som har förts vidare genom flera generationer av assyrier/syrianer. Trots dessa utmaningar har tidigare forskning sällan uppmärksammat dessa åldersgrupper. Syftet med min studie är att utforska hur dessa elever går tillväga för att underhålla och forma deras identitet i relation till så kallade livsdomäner. Dessa livsdomäner syftar i denna studie på deras utbildning (skolan de går i), deras bästa vänner och deras religiösa tro. Jag använder mig av teorier som berör hur en identitet (personlig och social) utvecklas och hur en individs utveckling sker genom flera så kallade system som är situerade i varandra (t.ex. familj, skola, kvarteret eller stadsdelen där individen bor). Mina forskningsmetoder är enkäter och intervjuer där jag bland annat frågar efter vilka grupper i samhället som eleverna identifierar sig med och på vilket sätt de gör detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teol. kand. Ingrid Malm Lindberg, religionsfilosofi, Uppsala universitet (6 mån)

Mitt avhandlingsprojekt skrivs inom ämnet religionsfilosofi och går under arbetsnamnet The cognitive role of imagination in science and religion. A critical examination of its epistemic, creative, and meaning making functions. I detta projekt studerar jag vilken roll som fantasi/imagination spelar inom religiösa och naturvetenskapliga praktiker. Mitt primära fokus ligger på fantasins möjliga epistemiska, kreativa och meningsskapande funktioner. Det centrala teoretiska ramverket är hämtat från medvetandefilosofi (philosophy of mind) där man studerar medvetandets natur, olika mentala processer samt deras koppling till den fysiska kroppen. Med hjälp av detta ramverk skapar jag sedan en jämförelseyta där imaginationens funktioner inom religion och naturvetenskap kan analyseras. I synnerhet tar jag fasta på medvetandefilosofins (a) särskiljande mellan olika typer av fantasi, (b) relationen mellan perception och inre mentala bilder (”sensory imagination”), samt (c) distinktionen mellan olika propositionella attityder (t.ex. belief, desire och imagination) och hur dessa interagerar med varandra. I avhandlingen undersöker jag även fantasins betydelse för narrativitet och visualisering, och hur detta kommer till uttryck i religiösa samt naturvetenskapliga modeller och tankeexperiment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM Ella Poutiainen, genusvetenskap, Åbo universitet (6 mån)

Min forskning handlar om feministiskt nyanserad (ny)andlighet i nutida finsk och angloamerikansk kontext. ​Jag är intresserad av den ökade feministiska tonen och ambivalenta politiska laddningen som präglar kvinnors andlighet i dagens postsekulära läge. Jag frågar mig hur andlighet fungerar som ett instrument för aktörskap och samhällelig förändring, och utforskar vilka kontaktytor och spänningar som uppstår mellan andlighet och feminism. Materialet består av flerlokalt etnografiskt fältarbete. Teoretiskt placerar sig forskningen inom fälten för feministisk nymaterialism och affektforskning. Jag utnyttjar bla. Rosi Braidottis begrepp för affirmativt politiskt aktörskap och Sara Ahmeds teorier kring känslornas politik för att undersöka hur kvinnor använder andlighet för att handskas med samhälleliga problem.​