Stipendiater 2021

 

BA Sagy Watemberg Izraeli, cotutelle-avtalsdoktorand, Faculty of Law, Bar-Ilan University och religionsvetenskap, Åbo Akademi (12 mån)

Sagy Watermberg Izraeli avlade BA-examen i filosofi, politik och ekonomi vid Hebrew University i Jerusalem. Hennes doktorandprojekt utgår från frågan vad som definierar medlemskap i ett religiöst samfund i en multikulturell kontext, utgående från de religiösa samfundens interna perspektiv. Projektet undersöker religiösa kvinnors paradoxala situation som medlemmar som är skyldiga att följa samfundens normer, men inte har legitimitet att kräva normer. Projektet kommer att erbjuda ett nytt sätt att begreppsliggöra medlemskap i ett religiöst samfund i en multikulturell kontext genom att erbjuda en analytisk modell för hur man kan studera religiösa kvinnors paradoxala situation i olika religiösa samfund och stater. Studien stöder sig på tre metodologiska pelare. För det första, utvecklandet av en teori om medlemskap som är grundad i ett emic-perspektiv som erkänner heterogeniteten bland medlemmar i ett religiöst samfund. För det andra, appliceringen av teorin på ett testfall bestående av israeliska judiska kvinnor. För det tredje, en typologi av den underförstådda institutionaliseringen av stratifierat medlemskap inom israelisk lag och politik. Hennes övriga intressen inkluderar social epistemologi, socialrättsstudier, genusteorier, judisk lag, religiös hermeneutik och interreligiös feminism.

 

FM Sawsan Kheir, dubbelexamen, religionsvetenskap, Åbo Akademi och School of Psychological Sciences, University of Haifa, Israel (6 mån)

Sawsans doktorandprojekt fokuserar på samtida uttryck för moderniseringsprocesser inom religiösa världsbilder och värderingar bland muslimer och druser i Israel. Mera specifikt studeras religiösa perspektiv och värderingsprofiler bland studerande unga vuxna muslimer och druser i Israel, både i enskilt och i relation till varandra. De två grupperna är religiösa och etniska minoriteter som handskas med konflikter som berör traditionsbundenhet och modernisering. Av speciellt intresse för Sawsans forskning är de religiösa och kulturella skillnaderna mellan de här två minoriteterna. Det här berör också deras politiska position i relation till Israel-Palestinakonflikten, vilken påverkar hur involverade de är i det israeliska samhället, och deras relation till deras större religiösa gemenskap utomlands. Forskningsdata samlades in inom mixed-method-projektet Young Adults and Religion in a Global Perspective (YARG), ett projekt som använde sig av Schwartz Portrait Values Questionnaire, Faith-Q-Sort-metoden och semistrukturerade intervjuer. Just nu leder Sawsan tillsammans med kolleger vid University of Haifa och Åbo Akademi ett projekt som fokuserar på meningsskapandeprocesser, välbefinnande och uppfattningar om aktörskap under COVID-19-pandemin bland israeliska, finska och turkiska vuxna. Data from det här projektet kommer även att inkorporeras i hennes doktorandprojekt.

 

FM Joel Mansikka presentation, religionsvetenskap, Åbo Akademi (6 mån)

Min forskning handlar om metoder att studera narrativa dataspel inom religion och populärkultur. Religion och dataspel kan undersökas på flera olika sätt beroende på frågeställningar inom det akademiska fältet och typen av spel som undersöks. Mitt fokus är metodologiska skillnader i studier av dataspel i jämförelse med litteratur, film eller tv-serier. Jag betraktar narrativa spel som kulturobjekt som i sig kan medföra och reflektera samhälleliga idéer precis som andra populärkulturella medier. Metoder för analys av religiöst innehåll i spel kräver däremot vidare forskning, vilket min studie fokuserar på. Min forskning kombinerar studier inom religion och populärkultur med spelstudier från ett humanistiskt perspektiv där dataspel främst betraktas som kulturella produkter.

FM Anoo Niskanen, religionsvetenskap, Åbo Akademi (6 mån)

 Jag är doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi sedan hösten 2019 och har tagit examen vid Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle. Jag är född och uppvuxen i Sverige, men har mina rötter i Finland. Jag arbetar bland annat som tolk mellan finska, svenska och burmesiska/myanmar. I mitt avhandlingsprojekt undersöks processer kring identitetsskapande och levd religion hos sverigefinska gammallaestadianer, för att se hur tro och identitet formuleras och konstrueras bland nuvarande och före detta medlemmar i en av de fridsföreningar som ingår i Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation, SFC.

 

 

FM Mattias Rosenfeldt, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet (6 mån)

Liberale og progressive tiltag inden for islamisk teologi har – indtil for nylig – været et rent intellektuelt forehavende. I løbet af det seneste årti har en række progressive moskeer imidlertid set dagens lys – selvstændigt etablerede muslimske fællesskaber i byområder på tværs af Vesteuropa. I forskningssammenhæng udgør denne gradvise institutionalisering af liberal og progressiv islamisk intellektualisme en ny og uudforsket virkelighed. Forskningsprojektet har to primære formål. Det første er at give en indgående, komparativ beskrivelse af de teologiske grundideer, der kendetegner tre af Europas progressive moskeer. Målet er her at opnå en omfattende forståelse af kilder til teologisk viden, samt de tematikker og fortællinger, der er i fokus. Det andet er at relatere disse resultater til eksisterende normative begreber om progressiv islam på den ene side, og forestillinger om moderne islamisk universitets-teologi på den anden. Potentielle bidrag fra projektet omfatter 1) et empirisk bidrag, der udvider vores sociologiske og teologiske forståelse af en voksende bevægelse i Europas islamiske landskab. 2) et konceptuelt bidrag til den normative forståelse af progressiv islam; og 3) et teoretisk oplæg til formative debatter om islamisk Universitets teologi i det 21. århundrede.