Stipendier

Donnerska institutet utlyser doktorandstipendier för år 2024. Därtill utlyses medel att söka för att täcka forskningskostnader. Ansökningstiden är 9.1–9.2 2024. Ansökan öppnas 9.1 kl. 9.00 och stänger 9.2 kl. 16.00 (finsk tid UTC+02:00).

Ansökningskategorier

Doktorandstipendier

Doktorandstipendierna beviljas i första hand åt doktorander verksamma i Åbo eller Uppsala, varvid företräde ges åt doktorander vid Åbo Akademi eller Uppsala universitet. Stipendierna beviljas endast åt antagna doktorander, i första hand för forskning inriktad på områdena religionsvetenskap, religionsfilosofi eller de delar av kulturvetenskaperna som berör religion i bred bemärkelse. Utdelningen sker med beaktande av donatorernas anvisningar, vilka fastslår som fondens ändamål:

”[…] att på strängt vetenskaplig grund befrämja religionshistorisk och kulturhistorisk forskning, främst med beaktande av mysteriereligionernas och ockultismens inflytande på olika religioners och kulturers uppkomst och utveckling. Icke heller göres något undantag för utforskandet av mer moderna företeelse inom religion, filosofi, vetenskap, konst och litteratur där mystik och ockultism gjort sig kännbart gällande.”

Institutet lediganslår tre stipendier för tolv månaders och två för sex månaders forskningsarbete enligt Åbo Akademis stipendienivå (2 300 euro/månad år 2024). Stipendierna kan antingen lyftas för forskning på heltid eller halvtid. Stipendiesumman bör lyftas i sin helhet under det år det beviljats för eller året därpå (för årets utlysning alltså under åren 2024–2025).

Forskningskostnader

Donnerska institutet utlyser också medel att söka för att täcka kostnader som uppkommer i samband med forskningsarbete, såsom kostnader för materialinsamling, fältarbete, intervjuer och transkribering, genomförande av enkäter, för forskningen nödvändig infrastruktur, programvara och licenskostnader, resor i samband med materialinsamling, språkgranskning etc. Den utlysta summan uppgår till 5 000 euro och strävan är att fördela summan över flera motiverade ansökningar.

Liksom doktorandstipendierna kan medlen sökas endast av antagna doktorander. Företräde ges åt sökande från Åbo Akademi och Uppsala universitet med tematisk inriktning i linje med institutets uppgift och donatorernas vilja, som ovan beskrivits. Medel kan inte sökas för lönekostnader, arbetsstipendium eller för resor till det universitet där den sökande är inskriven.

Bedömningskriterier och beslutsgång

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas följande kriterier: forskningsidé, vetenskaplig kvalitet, projektets genomförbarhet, samhällsrelevans samt dess koppling till institutets syfte och uppdrag. För sökande som tidigare haft finansiering för sin forskning beaktas även progression.

Donnerska institutet beviljar inte stipendium åt samma sökande två år i rad: sökande som beviljats medel år 2023 kan söka på nytt år 2025.

Ansökningarna bedöms av institutets styrelse. Styrelsen fattar beslut om stipendiemottagare vid sitt möte i mars 2024.

Stipendiemottagaren förbinder sig att redovisa stipendiet till institutets styrelse inom 2025. Därtill lämnar varje mottagare in en kort presentation av sin forskning för publicering på institutets webbplats. DI arbetar för öppen vetenskap och därför ber vi alla stipendiemottagare skriva ett kort nyhetsinlägg om sin forskning (på svenska) för Katsomukset-portalen eller DI:s webbplats.

Att ansöka

Doktorandstipendier

Den sökande bör fylla i den elektroniska ansökningsblanketten och därtill som bilagor inlämna (1) ett CV, (2) en publikationsförteckning, (3) en forskningsplan samt (4) intyg över närvaroanmälan (Finland) eller giltig individuell studieplan (Sverige/övriga Norden). Ett utlåtande från handledaren sänds direkt till institutet via en särskild länk. I sitt utlåtande ska handledaren beakta de relevanta bedömningskriterierna: forskningsidé, vetenskaplig kvalitet, projektets genomförbarhet, samhällsrelevans, arbetets koppling till institutets syfte och uppdrag samt progression.

Forskningsplanen (max 10 000 tecken inklusive mellanslag) bör innehålla exakt dessa mellanrubriker:

  • Problemformulering
  • Forskningsprojektets vetenskapliga bakgrund
  • Teoretiska perspektiv och avgränsning
  • Forskningsmetoder och -material
  • Etiska frågor
  • Genomförande (tidtabell, budget)
  • Forskningsmiljö, mobilitet och internationella nätverk

Blanketten ifylls på svenska. Av bilagorna kan forskningsplanen lämnas in även på engelska. Den som inte har svenska eller finska som skolutbildningsspråk får lämna in hela ansökan på engelska.

Forskningskostnader

Den sökande bör fylla i den elektroniska ansökningsblanketten och därtill som bilagor inlämna (1) ett CV, (2) en publikationsförteckning, (3) en forskningsplan, (4) en budget som tydligt motiverar den ansökta summan, samt (5) om ansökan gäller medel för språkgranskning eller transkribering: en offert från den som utför uppdraget. Ett utlåtande från handledaren sänds direkt till institutet via en särskild länk. I sitt utlåtande ska handledaren beakta de relevanta bedömningskriterierna: forskningsidé, vetenskaplig kvalitet, projektets genomförbarhet, samhällsrelevans, arbetets koppling till institutets syfte och uppdrag samt progression.

Blanketten ifylls på svenska. Av bilagorna kan forskningsplanen lämnas in även på engelska. Den som inte har svenska eller finska som skolutbildningsspråk får lämna in hela ansökan på engelska.

För närmare information om hantering av personuppgifter vid Stiftelsen för Åbo Akademi, se: http://www.stiftelsenabo.fi/verksamhet/dataskydd/. Läs om stipendiatregistret i sin helhet här.

För närmare anvisningar om ansökningsprocessen, vänligen kontakta forskningschef Ruth Illman, ruth.illman@abo.fi, tfn: +358-50-5175917.