Stipendier 2019

Donnerska institutet utlyser doktorandstipendier för år 2019. Ansökningstiden är 1–28.2 2019. Ansökan öppnas 1.2 kl. 9.00 och stänger 28.2 kl. 16.00 (finsk tid UTC+02:00).

Till ansökningsblanketten: https://survey.abo.fi/lomakkeet/9275/lomake.html

Doktorandstipendierna beviljas i första hand åt doktorander verksamma i Åbo eller Uppsala, varvid företräde ges åt doktorander vid Åbo Akademi eller Uppsala universitet. Stipendierna beviljas endast närvaroanmälda doktorander, i första hand för forskning inriktad på områdena religionsvetenskap, religionsfilosofi eller de delar av kulturvetenskaperna som berör religion i bred bemärkelse. Utdelningen sker med beaktande av donatorernas anvisningar, vilka fastslår som fondens ändamål:

”[…] att på strängt vetenskaplig grund befrämja religionshistorisk och kulturhistorisk forskning, främst med beaktande av mysteriereligionernas och ockultismens inflytande på olika religioners och kulturers uppkomst och utveckling. Icke heller göres något undantag för utforskandet av mer moderna företeelse inom religion, filosofi, vetenskap, konst och litteratur där mystik och ockultism gjort sig kännbart gällande.”

Institutet lediganslår ett stipendium för tolv månaders och fyra för sex månaders forskningsarbete enligt Åbo Akademis stipendienivå (1 800 euro/månad år 2019). Stipendierna kan antingen lyftas för forskning på heltid eller halvtid. Minst hälften av stipendiesumman bör lyftas under kalenderåret 2019.

Bedömningskriterier och beslutsgång

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas följande kriterier: forskningsidé, vetenskaplig kvalitet, projektets genomförbarhet samt dess koppling till institutets syfte och uppdrag. Sökande som tidigare beviljats stipendium av Donnerska institutet kan beviljas nytt stipendium då två år förflutit sedan föregående beslut.

Ansökningarna bedöms av institutets styrelse. Styrelsen fattar beslut om stipendiemottagare vid sitt möte den 4 april 2019.

Stipendiemottagaren förbinder sig att redovisa stipendiet till institutets styrelse inom februari 2020. Därtill lämnar varje mottagare in en kort presentation av sin forskning för publicering på institutets webbplats samt skriver därtill under stipendieperioden ett kort nyhetsinlägg om sin forskning (på svenska) som publiceras på institutets webbplats och i Katsomukset.fi-portalen.

Att ansöka

Den sökande bör fylla i den elektroniska ansökningsblanketten och därtill som bilagor inlämna forskningsplan,  intyg över närvaroanmälan (ÅA) eller giltig individuell studieplan (UU) samt ett utlåtande från handledaren som sänds direkt till institutets föreståndare.

För närmare information om hantering av personuppgifter vid Stiftelsen för Åbo Akademi, se: http://www.stiftelsenabo.fi/verksamhet/dataskydd/. Läs om stipendiatregistret i sin helhet här.

För närmare anvisningar om ansökningsprocessen, vänligen kontakta föreståndare Ruth Illman, rillman@abo.fi, tfn: +358-20-786 1462.