Stipendier 2021

Donnerska institutet utlyser doktorandstipendier för år 2021. Därtill utlyses medel att söka för att täcka forskningskostnader. Ansökningstiden är 1–28.2 2021. Ansökan öppnas 1.2 kl. 9.00 och stänger 28.2 kl. 16.00 (finsk tid UTC+02:00).

Ansökningskategorier

Doktorandstipendier

Doktorandstipendierna beviljas i första hand åt doktorander verksamma i Åbo eller Uppsala, varvid företräde ges åt doktorander vid Åbo Akademi eller Uppsala universitet. Stipendierna beviljas endast anmälda och aktiva doktorander, i första hand för forskning inriktad på områdena religionsvetenskap, religionsfilosofi eller de delar av kulturvetenskaperna som berör religion i bred bemärkelse. Utdelningen sker med beaktande av donatorernas anvisningar, vilka fastslår som fondens ändamål:

”[…] att på strängt vetenskaplig grund befrämja religionshistorisk och kulturhistorisk forskning, främst med beaktande av mysteriereligionernas och ockultismens inflytande på olika religioners och kulturers uppkomst och utveckling. Icke heller göres något undantag för utforskandet av mer moderna företeelse inom religion, filosofi, vetenskap, konst och litteratur där mystik och ockultism gjort sig kännbart gällande.”

Institutet lediganslår ett stipendium för tolv månaders och fyra för sex månaders forskningsarbete enligt Åbo Akademis stipendienivå (2 000 euro/månad år 2021). Stipendierna kan antingen lyftas för forskning på heltid eller halvtid. Minst hälften av stipendiesumman bör lyftas under kalenderåret 2021.

Forskningskostnader

Donnerska institutet utlyser också medel att söka för att täcka kostnader som uppkommer i samband med forskningsarbete, såsom kostnader för materialinsamling, fältarbete, intervjuer och transkribering, genomförande av enkäter, för forskningen nödvändig infrastruktur, programvara och licenskostnader, resor i samband med materialinsamling etc. Den utlysta summan uppgår till 5 000 euro och strävan är att fördela summan över flera motiverade ansökningar.

Liksom gällande doktorandstipendierna ges företräde åt sökande från Åbo Akademi och Uppsala universitet med tematisk inriktning i linje med institutets uppgift och donatorernas vilja, som ovan beskrivits, men medel för forskningskostnader kan sökas av forskare i alla stadier av forskarkarriären.

Bedömningskriterier och beslutsgång

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas följande kriterier: forskningsidé, vetenskaplig kvalitet, projektets genomförbarhet, samhällsrelevans samt dess koppling till institutets syfte och uppdrag. Donnerska institutet beviljar inte stipendium åt samma sökande två år i rad: sökande som beviljats medel år 2020 kan söka på nytt år 2022.

Ansökningarna bedöms av institutets styrelse. Styrelsen fattar beslut om stipendiemottagare vid sitt möte i april 2021.

Stipendiemottagaren förbinder sig att redovisa stipendiet till institutets styrelse inom februari 2022. Därtill lämnar varje mottagare in en kort presentation av sin forskning för publicering på institutets webbplats. DI arbetar för öppen vetenskap och därför ber vi alla stipendiemottagare skriva ett kort nyhetsinlägg om sin forskning (på svenska) för Katsomukset-portalen eller DI:s webbplats.

Att ansöka

Doktorandstipendier

Den sökande bör fylla i den elektroniska ansökningsblanketten och därtill som bilagor inlämna (1) en forskningsplan, (2) intyg över närvaroanmälan (Finland) eller giltig individuell studieplan (Sverige/övriga Norden) samt ett utlåtande från handledaren som sänds direkt till institutets föreståndare.

Forskningsplanen (max 10 000 tecken inklusive mellanslag) bör innehålla exakt dessa mellanrubriker:

  • Problemformulering
  • Forskningsprojektets vetenskapliga bakgrund
  • Teoretiska perspektiv och avgränsning
  • Forskningsmetoder och -material
  • Etiska frågor
  • Genomförande (tidtabell, budget)
  • Forskningsmiljö, mobilitet och internationella nätverk

Blanketten ifylls på svenska och även bilagorna lämnas in på svenska. Den som inte har svenska eller finska som skolutbildningsspråk får lämna in ansökan på engelska.

Elektronisk ansökningsblankett för doktorandstipendier

Forskningskostnader

Den sökande bör fylla i den elektroniska ansökningsblanketten och därtill som bilagor inlämna (1) en forskningsplan och (2) en budget som tydligt motiverar den ansökta summan. Om den sökande är doktorand bör även ett utlåtande från handledaren inkluderas, vilket sänds direkt till institutets föreståndare.

Blanketten ifylls på svenska och även bilagorna lämnas in på svenska. Den som inte har svenska eller finska som skolutbildningsspråk får lämna in ansökan på engelska.

Elektronisk ansökningsblankett för forskningskostnader

För närmare information om hantering av personuppgifter vid Stiftelsen för Åbo Akademi, se: http://www.stiftelsenabo.fi/verksamhet/dataskydd/. Läs om stipendiatregistret i sin helhet här.

För närmare anvisningar om ansökningsprocessen, vänligen kontakta föreståndare Ruth Illman, rillman@abo.fi, tfn: +358-50-5175917.