Institutets forskare

Ruth Illman, FD, TD, docent i religionsvetenskap
Ruth Illman, FD, TD, docent i religionsvetenskapFöreståndare
ruth.illman@abo.fi

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör frågor kring kulturmöten och religionsdialog, etnografiska forskningsmetoder inom kulturvetenskaperna samt modern judendom. Speciellt intresserar jag mig för relationen mellan konst (framförallt musik) och religion. Jag arbetar främst med samtidsstudier och kombinerar religionsetnografiska forskningsmetoder med begreppsanalys och religionsfilosofiska närmandesätt.

Ruths CV

Institutets forskarplatser

Tore Ahlbäck, FD, docent
Tore Ahlbäck, FD, docentFöreståndare emeritus
tore.ahlback@abo.fi

Mitt forskningsområde har huvudsakligen utgjorts av ”nya” religiösa  rörelser, framförallt Theosophical Society och rörelser som  uppkommit inspirerade av denna, i första hand Anthroposophical  Society men också andra. Det handlar om ett begränsat antal rörelser  som  dock framförallt i Välfärdseuropa har spelat en icke obetydlig  roll. Mitt forskningsintresse idag är detsamma men nu med mera fokus på  den historiska kontexten och en blick på omfattningen av forskningen  idag på detta område.

Miika Ahola, TM, präst
Miika Ahola, TM, prästDoktorand i teologi, Helsingfors universitet
miika.ahola@helsinki.fi

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är ekumenik och kyrkolära. I min forskning fokuserar jag på dialogdokumentet Kyrkan på väg mot en gemensam vision av Faith and Order-kommissionen inom Kyrkornas världsråd. Kyrkodokumentet sammanfattar den diskussion kring kyrkoläran som förts inom den ekumeniska rörelsen under de senaste hundra åren. Dokumentets syfte är att utreda kyrkans väsen och utgöra en konvergenstext som uttrycker den konsensus som nåtts och inspirera till ytterligare dialog. Dokumentet grundar sig på en kyrkolära om gemenskap (på grekiska koinonia), en uppfattning som utgår från övertygelsen att kyrkan är skapad i ett ontologisk deltagande med en treenig Gud genom Jesus Kristus. I min avhandling analyserar jag hur elementen i denna gemenskap kommer till uttryck i dokumentet.

Robin Isomaa, FM
Robin Isomaa, FMDoktorand i religionsvetenskap, Åbo Akademi
robin.isomaa@abo.fi

Jag är doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Mitt doktorandprojekt handlar om ateism på Youtube. Jag följer med ett sextiotal ateistiska innehållsskapare, som producerar videor om allt från religion och vetenskap till politik och populärkultur. Min forskning fokuserar på hur ateistiska identiteter och gemenskaper konstrueras och debatteras. Hur ska en ateist vara? Vem är välkommen i ateistiska gemenskaper? Hur hanteras konflikter ateister emellan? Hur fungerar YouTube som en plattform för distribution av ateistiskt innehåll? Vidare så behandlar jag teoretiska och metodologiska frågor relaterade till forskning på YouTube. Utanför avhandlingen är jag intresserad av religion i media och på nätet i allmänhet, och jag är speciellt svag för religion i film och annan populärkultur.

Johnny Långstedt, FM
Johnny Långstedt, FMDoktorand i religionsvetenskap, Åbo Akademi
johnny.langstedt@abo.fi

Mitt huvudsakliga intresse är att studera företag ur ett humanistiskt perspektiv. I mitt fall betyder detta att jag studerar diskurser och värderingar inom företag i olika kontexter. Jag har fyra huvudsakliga spår: psykologiseringen av tvärkulturell forskning och dess inverkan på föreställningar om kulturella olikheter i internationella projekt, ledningen av projekt i komplexa omgivningar, institutionella gränser inom olika samarbetsformer samt värderingar i den lokala livsmedels-, hälso- och bio-, och produktionsindustrin. Min undersökning om psykologiseringen av kultur inom det tvärkulturella forskningsområdet visar att kultur har en deterministisk prägel inom managementstudier och praxis. Detta ifrågasätter aktörskapen hos de kulturellt olika deltagarna och påverkar problemlösning och beslutsfattande. Jag förespråkar användningen av grundläggande mänskliga värderingar i relation till aktörens kontext som en referensram för analyserandet av intressenter inom internationella och nationella kontexter.

Ville Mantere, TM
Ville Mantere, TMDoktorand i arkeologi, Åbo universitet
ville.mantere@abo.fi

I min religionsarkeologiska doktorsavhandling undersöker jag älgens (Alces alces) betydelse i Nordeuropa under stenåldern och äldre bronsåldern (ungefär perioden 11 500 – 1100 f.Kr.). Forskningsmaterialet består huvudsakligen av älgavbildningar i den förhistoriska konsten (hällkonst, älgformade vapen, skulpturer osv.) och av andra forntida lämningar relaterade till älgen (t.ex. fångstgropar och benmaterial). Jag analyserar det arkeologiska och osteologiska forskningsmaterialet med hjälp av etnohistoriska källor beträffande älgens roll bland nordliga fångskulturer. Jag är särskilt intresserad av de trosföreställningar som kopplats ihop med älgen i det cirkumpolära området. Specifika forskningsfrågor som jag behandlar i avhandlingen är, bland annat: förhistoriska jaktmetoders sakrala innebörder, förhållandet mellan björnen och älgen, den förvånansvärt stora proportionen av hornlösa älgar i konsten samt funktionen av de gåtfulla älghuvudstavarna och älghuvudbåtarna som avbildats i hällkonsten.

Vill du bli gästforskare?

Internationella forskare med inriktning på religions- och kulturforskning som är intresserade av att vistas vid institutet t.ex. under tjänstledighet eller stipendiatperiod kan vända sig till institutet med en fritt formulerad ansökan. Institutet kan erbjuda en arbetspunkt i en lugn och inspirerande forskningsmiljö. Därtill står bibliotekets omfattande samlingar till gästforskarnas förfogande. Institutet kan tyvärr inte assistera med boende eller erbjuda stipendiemedel eller resebidrag.