Nätverk

Donnerska institutet strävar efter att vara en knutpunkt för religionsforskning och forskare intresserade av religion i bred bemärkelse såväl nationellt som internationellt. Genom vårt bibliotek, våra publikationer och evenemang vill vi också fungera som en mötesplats som inbjuder till tvärvetenskapliga samtal. Under de senaste åren har också samtalet mellan konst och vetenskap blivit allt viktigare i vår verksamhet, liksom verksamhet som riktar sig till en större publik än den strikt vetenskaplig – den intresserade allmänheten. Våra nätverk för samarbete och växelverkan är därför av allra största vikt för att vi ska kunna utföra vår uppgift på bästa sätt.

DI är en del av Stiftelsen för Åbo Akademi och tar aktivt del i den forsknings- och kulturverksamhet som bedrivs av SÅA. Både den vetenskapliga verksamheten och biblioteksverksamheten vid institutet är till stora delar integrerad med verksamheten vid Åbo Akademi. Dessa två utgör därför våra viktigaste samarbetsparter. Därtill samarbetar DI aktivt med följande forskningsmiljöer och projekt:

• Spetsforskningsenheten I religionsvetenskap vid Åbo Akademi, Young Adults and
• religion in a Global Perspective (YARG)
• Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland (SUS)
• Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion
• Konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora – Between Arts and Sciences
• Argumenta-projektet Vihan pitkät jäljet vid Åbo universitet
• Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
• Kunskapslaboratoriet AmosLAB

Donnerska institutet är medlem av följande vetenskapliga takorganisationer:
• Vetenskapliga samfundens delegation (TSV)
• Förbundet för vetenskapspublicering i Finland
• Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund